Voorwaarden Community Geofilter Snap Inc.

(Als je je in de Verenigde Staten bevindt)

Van kracht: 10 januari 2017

LET OP: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN IETS VERDEROP EEN ARBITRAGECLAUSULE. MET UITZONDERING VAN BEPAALDE TYPEN GESCHILLEN DIE WORDEN GENOEMD IN DE ARBITRAGECLAUSULE KOMEN JIJ EN SNAP INC. OVEREEN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN JIJ EN SNAP INC. AFSTAND VAN HET RECHT TOT DEELNAME AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION).

Inleiding

Lees deze Voorwaarden voor Community Geofilter (“Voorwaarden”) net door. Als je in de Verenigde Staten woont zijn deze Voorwaarden van toepassing op het inzenden van een afbeeldingsbestand (het "Materiaal") naar Snap Inc. voor het gebruik als een Community-Geofilter (een "Geofilter"). Deze Voorwaarden vormen een wettelijk bindend contract tussen jou en Snap Inc. Door het Materiaal in te dienen, stem je ermee in te zijn gebonden aan deze Voorwaarden. Als je niet met deze Voorwaarden akkoord gaat, zend dan geen Materiaal in.

In deze Voorwaarden wordt verwezen naar onze Servicevoorwaarden, Community-richtlijnen, Privacybeleid en Richtlijnen voor inzending. Lees deze dus allemaal net door. Dit betekent onder andere dat voor inzending van Materiaal door jou de vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid in de Servicevoorwaarden gelden, en voor de informatie die we tijdens het inzenden van jou ontvangen, geldt ons Privacybeleid. Voor zover deze Voorwaarden strijdig zijn met de Servicevoorwaarden, Community-richtlijnen, het Privacybeleid of de Richtlijnen voor inzending zijn deze Voorwaarden van toepassing.

Je verklaart dat je minimaal 18 jaar oud bent (of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in het land waar jij woont) en in staat en bevoegd bent om in te stemmen met en je te houden aan deze Voorwaarden. Als je Materiaal wilt inzenden en nog niet meerderjarig bent, moet je de uitdrukkelijke toestemming van je ouders hebben.

Wanneer je Materiaal indient, vraag je Snap Inc. om gebruikers van de Snapchat applicatie op een bepaalde plek (een "Geofence") het Materiaal op hun Snaps te laten zetten. Het Materiaal moet voldoen aan onze Community-richtlijnen en in lijn zijn met onze Richtlijnen voor inzending.

Je erkent en verklaart dat Snap Inc. het onbeperkte recht heeft om naar eigen goeddunken te bepalen of het Materiaal als Geofilter beschikbaar zal worden gesteld, en zo ja, wanneer. We kunnen de Geofence naar eigen goeddunken wijzigen.

1. Jouw licentie aan ons

Je verleent Snap Inc. en onze zusterbedrijven een exclusieve, eeuwigdurende, onbeperkte, onvoorwaardelijke, ongelimiteerde, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, royalty-vrije, wereldwijde licentie om het Materiaal in verbinding met de Diensten (zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden) te archiveren, te kopiëren, in cache op te slaan, te coderen, te bewaren, te reproduceren, te registreren, uit te zenden, in sublicentie uit te geven, te verspreiden, te verzenden, uit te zenden, te synchroniseren, aan te passen, te wijzigen, te modificeren, openbaar te tonen, openbaar op te voeren, te publiceren, opnieuw te publiceren, te promoten, te tonen, hiervan afgeleide werken te maken en anderszins te gebruiken om deze Diensten, in alle formaten, te adverteren, op de markt te brengen en te promoten op of door bestaande, of in de toekomst te ontwikkelen, middelen of media met alle technologieën of apparaten die nu bekend zijn of die later ontwikkeld worden. Deze licentie geeft Snap Inc. en zijn zusterbedrijven ook het recht het Materiaal beschikbaar te stellen aan gebruikers van Snapchat om te delen onder gebruikers van Snapchat en om op te slaan op hun apparaten.

Je erkent en stemt ermee in dat gebruikers van Snapchat Snaps met het Geofilter kunnen opslaan, delen en bekijken tijdens en na de runtime van het Geofilter. Je erkent dat gebruikers van Snapchat het Materiaal kunnen gebruiken voor doelen of op manieren waar je geen rekening mee had gehouden. Je stemt ermee in dat dergelijke wijzen van gebruik door gebruikers gemaakte inhoud vormt waar Snap Inc. geen verantwoordelijkheid voor draagt. Je stemt ermee in dat Snap Inc. niet aansprakelijk is voor vorderingen of schade door of die ontstaat als gevolg van door gebruikers gemaakte inhoud, waaronder (maar niet uitsluitend) inhoud van gebruikers waarbij gebruik wordt gemaakt van het Materiaal, zowel binnen als buiten de Diensten.

Je stemt ermee in dat Snap Inc. noch zijn zusterbedrijven geen enkele verplichting hebben om jou of een derde partij een vergoeding of compensatie te betalen voor het Materiaal of voor het gebruik van het Materiaal. Voor zover wettelijk toegestaan, doe je onherroepelijk afstand van je morele of vergelijkbare rechten die je over de hele wereld zou kunnen hebben op het Materiaal of stem je ermee in geen rechten tegen Snap Inc. en zijn zusterbedrijven te doen gelden voor zover een afstandsverklaring niet is toegestaan. Je stemt ermee in dat Snap Inc. naar eigen goeddunken het formaat van het Materiaal mag veranderen, de transparantie hiervan mag instellen en hieraan wijzigingen mag aanbrengen.

Als Snap Inc. het Materiaal beschikbaar stelt binnen de Diensten, erken je en stem je ermee in dat Snap Inc. het recht (maar niet de plicht) heeft het Materiaal openlijk aan jou toe te schrijven, onder andere door jouw naam, woonplaats, provincie en land te vermelden, zoals deze door jou zijn ingezonden of die aan jouw Snapchat-account zijn verbonden.

2. Mededelingen van ons

Wanneer je een Asset instuurt, sturen we een bevestigingse-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Snapchat-account. Die bevestigingse-mail betekent niet dat we uw ingezonden Materiaal hebben goedgekeurd. We behouden ons het recht voor het door jouw ingezonden Materiaal om welke reden dan ook en op elk moment te accepteren of te weigeren, ook nadat het door Geofilter in gebruik is genomen. We kunnen aanvullende verificaties of informatie verlangen voor we ingezonden Materiaal accepteren.

We kunnen je andere e-mails sturen over het door jou ingezonden Materiaal of het Geofilter, onder andere over status, veranderingen, updates of annulering van het Geofilter. We kunnen je ook e-mails sturen over je ervaring met het Geofilter of andere berichten over het door jou ingezonden Materiaal. Door Materiaal in te zenden, stem je ermee in de in deze Voorwaarden beschreven e-mailberichten van Snap Inc. en onze zusterbedrijven te ontvangen.

Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die we jou elektronisch sturen voldoen aan enig juridisch vereiste dat deze berichten schriftelijk moeten worden verstrekt.

3. Levering van het Geofilter

Als het Geofilter beschikbaar wordt gesteld binnen de Diensten, proberen we het te leveren aan gebruikers van Snapchat die zich binnen de Geofence bevinden. We garanderen geen perfecte levering en we garanderen niet dat Snapchat-gebruikers ervoor kiezen het Geofilter te gebruiken. Sommige Snapchat-gebruikers binnen de Geofence zien het Geofilter misschien niet en sommige gebruikers buiten de Geofence zien het Geofilter misschien wel. De nauwkeurigheid van de levering is deels afhankelijk van de sterkte van het GPS- of wifi-signaal van een Snapchat-gebruiker. Snapchat-gebruikers die locatiediensten of filters hebben uitgeschakeld, zien geen Geofilters.

We kunnen er, naar eigen goeddunken, voor kiezen om informatie met je te delen over het gebruik van het Geofilter. Je mag deze informatie niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij we je hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor verlenen.

4. Acties

Als je het Geofilter of een deel van de Diensten gebruikt als onderdeel van sweepstakes, een wedstrijd, aanbieding of andere actie (elk afzonderlijk een “Actie”), ben jij alleen verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetgeving die van toepassing is op jouw Actie, ongeacht waar deze wordt aangeboden, en voor naleving van onze Regels voor acties. Tenzij we schriftelijk expliciet anders overeenkomen, is Snap Inc. geen sponsor of beheerder van jouw Actie.

5. Jouw verklaringen en garanties

Je verklaart en garandeert dat (a) het Materiaal origineel van jou is en geen naam, logo, handels- of dienstmerk, afbeelding of beeltenis van derden bevat en dat je alle rechten hebt om de licentie voor het Materiaal aan Snap Inc. en onze affiliates te geven; (b) het Materiaal maakt geen inbreuk op deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of onze Richtlijnen voor inzending; (c) het Materiaal, en het gebruik ervan in verband met de Diensten, geen inbreuk maakt op een patent, auteursrecht, handelsmerk, privacy- of publiciteitsrechten, of andere rechten van een persoon entiteit of persoon; (d) je het Materiaal niet hebt toegestaan, in licentie hebt gegeven of anderszins aan andere personen entiteit is overgedragen; (e) het Materiaal voldoet aan wetten en is geschikt voor publiek van 13 en hoger; (f) het Materiaal zal nu, noch in de toekomst, derden niet in diskrediet brengen, onder druk zetten, letsel, schade of emotioneel leed veroorzaken, (g) alle informatie die je aan Snap Inc. hebt verstrekt in verband met het Materiaal en jouw inzending accuraat en juist is. Als Snap Inc. het Materiaal goedkeurt en gebruikt, houdt deze goedkeuring niet in dat je verklaringen en garanties in deze Voorwaarden afnemen of dat je hiervan afstand doet.

Je verklaart en garandeert verder (a) dat je niet op een van de beperkte partijlijsten van de Amerikaanse regering bent opgenomen, met inbegrip van de lijst met speciaal aangewezen nationale en buitenlandse Sancties van Evaders van het ministerie van Buitenlandse Asset Control ('OFAC') en de lijst van afgewezen partijen, de lijst met niet-geverifieerden en de lijst met entiteiten die worden onderhouden door Het Bureau van de Handel van het Ministerie van Industrie en Veiligheid van de V.S.; en (b) dat je niet woonachtig of gevestigd bent in een land waarmee volgens de OFAC of andere geldende sancties niet gehandeld mag worden.

6. Jouw vrijwaring aan ons

Je gaat ermee akkoord, voor zover wettelijk toegestaan, om Snap, onze zusterbedrijven, bestuurders, ambtenaren, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle klachten, aanklachten, claims, schadeclaims, verliezen, kosten, boetes, aansprakelijkheden en kosten (met inbegrip van honoraria van advocaten) als gevolg van, voortvloeiend uit of op enigerlei manier verband houden met (a) ons gebruik van het Materiaal in verband met de Diensten; (b) je gebruik van de Diensten en je activiteiten in verband met de Diensten; (c) schending of vermeende schending van wetten in verband met je gebruik van de Diensten of je activiteiten in verband met de Diensten; (d) vorderingen dat het Materiaal inbreuk of een schending maakt op een auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, modelrecht, handelsimago, octrooi, publiciteitsrecht, privacyrecht of ander recht van personen of instanties; (e) fraude of verkeerde weergave door jou; of (f) schending of vermeende schending van Voorwaarden door jou, met inbegrip van daadwerkelijke of vermeende schending van je verklaringen, garanties en verplichtingen.

7. Jouw werk als onafhankelijke opdrachtnemer

Je erkent dat al het werk dat je uitvoert in verband met het Materiaal wordt uitgevoerd als onafhankelijke opdrachtnemer. Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat als dat er sprake is van een joint venture-, opdrachtgever-opdrachtnemer- of arbeidsrelatie tussen jou en Snap Inc.

8. Toepasselijk recht en geschillen tussen jou en Snap Inc.

Deze voorwaarden worden beheerst door de rechtskeuze zoals bepaald in onze Servicevoorwaarden.

ARBITRAGEMELDING: JIJ EN SNAP INC. KOMEN OVEREEN DAT VORDERINGEN EN GESCHILLEN (VOORTKOMEND UIT EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), MET INBEGRIP VAN WETTELIJKE AANSPRAKEN EN GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN, WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS EN JE STEMT ERMEE IN AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT TOT DEELNAME AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION LAWSUIT) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION).

Raadpleeg voor extra informatie over deze arbitrageovereenkomst de arbitrageclausule in onze Servicevoorwaarden die JOU EN SNAP INC. VEREIST OVEREEN TE KOMEN ALLE GESCHILLEN TUSSEN ONS TE BESLECHTEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS, en die van toepassing is op elke inzending.

9. Wijzigingen van deze Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Je kunt zien wanneer deze Voorwaarden voor de laatste keer herzien zijn door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan. Wijzigingen van deze Voorwaarden gaan in wanneer we de geactualiseerde Voorwaarden op onze website plaatsen en zijn van toepassing op al het Materiaal dat je na deze datum inzendt. Door Materiaal in te zenden nadat deze Voorwaarden zijn geactualiseerd, wordt je geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde Voorwaarden. Zend geen Materiaal in als je het op enig moment niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden.

10. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden. Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Als een bepaling in deze Voorwaarden om welke reden dan ook onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank of arbiter zal deze bepaling als scheidbaar van deze Voorwaarden worden beschouwd en zal de ongeldigheid van de bepaling geen gevolgen hebben voor de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden (die volledig van kracht blijven). Voor zover wettelijk toegestaan, doe je afstand van geldende (wettelijke) rechten op grond waarvan een overeenkomst in het nadeel van de opsteller daarvan kan worden uitgelegd. Snap Inc. mag op elk moment zonder kennisgeving haar rechten en plichten onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan een willekeurige partij overdragen. Deze Voorwaarden mogen niet door jou worden overgedragen en je mag je plichten op grond van deze Voorwaarden niet delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snap Inc.


Snap Group Limited Community Geofilter Voorwaarden

(Als je je buiten de Verenigde Staten bevindt)

Van kracht: 10 januari 2017

Inleiding

Lees deze Voorwaarden voor Community Geofilter (“Voorwaarden”) net door. Als je buiten de Verenigde Staten woont, zijn deze voorwaarden van toepassing op jouw inzending van een afbeeldingsbestand (het “Materiaal”) naar Snap Group Limited om het te gebruiken als Community Geofilter (een “Geofilter”). Deze Voorwaarden vormen een wettelijk bindend contract tussen jou en Snap Group Limited; door het Materiaal in te zenden, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als je niet met deze Voorwaarden akkoord gaat, zend dan geen Materiaal in.

In deze Voorwaarden wordt verwezen naar onze Servicevoorwaarden, Community-richtlijnen, Privacybeleid en Richtlijnen voor inzending. Lees deze dus allemaal net door. Dit betekent onder andere dat voor inzending van Materiaal door jou de vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid in de Servicevoorwaarden gelden, en voor de informatie die we tijdens het inzenden van jou ontvangen, geldt ons Privacybeleid. Voor zover deze Voorwaarden strijdig zijn met de Servicevoorwaarden, Community-richtlijnen, het Privacybeleid of de Richtlijnen voor inzending zijn deze Voorwaarden van toepassing.

Je verklaart dat je minimaal 18 jaar oud bent (of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in het land waar jij woont) en in staat en bevoegd bent om in te stemmen met en je te houden aan deze Voorwaarden. Als je Materiaal wilt inzenden en nog niet meerderjarig bent, moet je de uitdrukkelijke toestemming van je ouders hebben.

Als je Materiaal inzendt, vraag je Snap Group Limited gebruikers van de Snapchat-applicatie het Materiaal op een bepaalde plaats (een “Geofence”) in hun Snaps te laten plaatsen. Het Materiaal moet voldoen aan onze Community-richtlijnen en in lijn zijn met onze Richtlijnen voor inzending.

Je erkent en stemt ermee in dat Snap Group Limited het onbeperkte recht heeft om te bepalen, geheel naar eigen goeddunken, of het Materiaal in mobiele toepassingen beschikbaar wordt gesteld als een Geofilter en als dat het geval is wanneer. We kunnen de Geofence naar eigen goeddunken wijzigen.

1. Jouw licentie aan ons

Je verleent Snap Group Limited, Snap Inc. en zusterbedrijven een exclusieve, onbeperkte, onvoorwaardelijke, ongelimiteerde, overdraagbare, sublicentieerbare, onomkeerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om te communiceren aan het publiek, te archiveren, kopiëren, opslaan als cache, coderen, opslaan, reproduceren, registreren, verkopen, in sublicentie te geven, verspreiden, verzenden, uitzenden, synchroniseren, aanpassen, bewerken, wijzigen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, publiceren, heruitgeven, exposeren, afgeleide werken maken op basis Servicevoorwaarden en op andere wijze gebruik maken van het Materiaal in verband met de Diensten (zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden) en de reclame, marketing en promotie van deze diensten in alle formaten, op of via welke middelen of media die nu beknd zijn of verder worden ontwikkeld, en met alle technologie technologie of apparaten die nu bekend zijn of verder worden ontwikkeld. Deze licentie geeft Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven ook het recht het Materiaal beschikbaar te stellen aan gebruikers van Snapchat om te delen onder gebruikers van Snapchat en om op te slaan op hun apparaten.

Je erkent en stemt ermee in dat gebruikers van Snapchat Snaps met het Geofilter kunnen opslaan, delen en bekijken tijdens en na de runtime van het Geofilter. Je erkent dat gebruikers van Snapchat het Materiaal kunnen gebruiken voor doelen of op manieren waar je geen rekening mee had gehouden. Je stemt ermee in dat dergelijk gebruik bestaat uit door de gebruiker gemaakte inhoud waarvoor Snap Group Limited en Snap Inc. niet verantwoordelijk zijn. Je stemt ermee in dat Snap Group Limited en Snap Inc. niet aansprakelijk zijn voor vorderingen of schade door of die ontstaat als gevolg van door gebruikers gemaakte inhoud, waaronder (maar niet uitsluitend) inhoud van gebruikers waarbij gebruik wordt gemaakt van het Materiaal, zowel binnen als buiten de Diensten.

Je stemt ermee in dat Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven niet verplicht zijn jou of derden enige vergoeding te betalen voor het Materiaal of enig gebruik van het Materiaal. Voor zover wettelijk toegestaan, vrijwaar je Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven hierbij onherroepelijk van vorderingen of stem je ermee in geen vordering in te stellen tegen Snap Inc. en zijn zusterbedrijven voor zover vrijwaring niet is toegestaan en doe je afstand van alle morele rechten of gelijksoortige rechten op vorderingen wereldwijd. Je stemt ermee in dat Snap Group Limited naar eigen goeddunken het formaat van het Materiaal mag veranderen, de transparantie hiervan mag instellen en hieraan wijzigingen mag aanbrengen.

Als Snap Group Limited het Materiaal beschikbaar stelt binnen de Diensten, erken je en stem je ermee in dat Snap Group Limited het recht (maar niet de plicht) heeft het Materiaal openlijk aan jou toe te schrijven, onder andere door jouw naam, woonplaats, provincie en land te vermelden, zoals deze door jou zijn ingezonden of die aan jouw Snapchat-account zijn verbonden.

2. Mededelingen van ons

Wanneer je een Asset instuurt, sturen we een bevestigingse-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Snapchat-account. Die bevestigingse-mail betekent niet dat we uw ingezonden Materiaal hebben goedgekeurd. We behouden ons het recht voor het door jouw ingezonden Materiaal om welke reden dan ook en op elk moment te accepteren of te weigeren, ook nadat het door Geofilter in gebruik is genomen. We kunnen aanvullende verificaties of informatie verlangen voor we ingezonden Materiaal accepteren.

We kunnen je andere e-mails sturen over het door jou ingezonden Materiaal of het Geofilter, onder andere over status, veranderingen, updates of annulering van het Geofilter. We kunnen je ook e-mails sturen over je ervaring met het Geofilter of andere berichten over het door jou ingezonden Materiaal. Door Materiaal in te zenden, stem je ermee in de in deze Voorwaarden beschreven e-mailberichten van Snap Group Limited, Snap Inc. en onze zusterbedrijven te ontvangen.

Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die we jou elektronisch sturen voldoen aan enig juridisch vereiste dat deze berichten schriftelijk moeten worden verstrekt.

3. Levering van het Geofilter

Als het Geofilter beschikbaar wordt gesteld binnen de Diensten, proberen we het te leveren aan gebruikers van Snapchat die zich binnen de Geofence bevinden. We garanderen geen perfecte levering en we garanderen niet dat Snapchat-gebruikers ervoor kiezen het Geofilter te gebruiken. Sommige Snapchat-gebruikers binnen de Geofence zien het Geofilter misschien niet en sommige gebruikers buiten de Geofence zien het Geofilter misschien wel. De nauwkeurigheid van de levering is deels afhankelijk van de sterkte van het GPS- of wifi-signaal van een Snapchat-gebruiker. Snapchat-gebruikers die locatiediensten of filters hebben uitgeschakeld, zien geen Geofilters.

Wij kunnen er, geheel naar eigen goeddunken, voor kiezen informatie over het gebruik van het Geofilter dat je hebt ingezonden met je te delen. Je mag deze informatie niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij we je hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor verlenen.

4. Acties

Als je het Geofilter of een deel van de Diensten gebruikt als onderdeel van sweepstakes, een wedstrijd, aanbieding of andere actie (elk afzonderlijk een “Actie”), ben jij alleen verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetgeving die van toepassing is op jouw Actie, ongeacht waar deze wordt aangeboden, en voor naleving van onze Regels voor acties. Tenzij we schriftelijk expliciet anders overeenkomen, is Snap Group Limited geen sponsor of beheerder van jouw Actie.


5. Jouw verklaringen en garanties

Je verklaart en garandeert dat (a) het Materiaal origineel is aan jou en geen naam, logo, handelsmerk en service mark, afbeelding of gelijkenis van derden bevat en je alle rechten hebt om het bezit te laten gelden aan Snap Group Limited, Snap Inc. en hun zusterbedrijven; (b) de Asset geen inbreuk doet op deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of onze Richtlijnen voor inzenden; (c) de Asset en het gebruik ervan in verband met de Diensten geen patent of auteursrecht handelsmerk of privacy- of publiciteitsrechten zal schenden, geen inbreuk of schending ervan vormen, of andere rechten van een persoon entiteit of persoon; (d) je het Materiaal niet hebt toegestaan, in licentie hebt gegeven of anderszins aan andere personen entiteit is overgedragen; (e) het Materiaal voldoet aan wetten en is geschikt voor publiek van 13 en hoger; (f) het Materiaal derden, nu en in de toekomst, niet in diskrediet brengt, druk op hen uitoefent, hen letsel of schade toebrengt of hen emotionele schade toebrengt, (g) alle informatie die je aan Snap Group Limited hebt verstrekt in verband met het Materiaal en jouw inzending van het Materiaal accuraat en juist is. Als Snap Group Limited het Materiaal goedkeurt en gebruikt, houdt deze goedkeuring niet in dat je verklaringen en garanties in deze Voorwaarden afnemen of dat je hiervan afstand doet.

Je verklaart en garandeert verder (a) dat je niet op een van de beperkte partijlijsten van de Amerikaanse regering bent opgenomen, met inbegrip van de lijst met speciaal aangewezen nationale en buitenlandse Sancties van Evaders van het ministerie van Buitenlandse Asset Control ('OFAC') en de lijst van afgewezen partijen, de lijst met niet-geverifieerden en de lijst met entiteiten die worden onderhouden door Het Bureau van de Handel van het Ministerie van Industrie en Veiligheid van de V.S.; en (b) dat je niet woonachtig of gevestigd bent in een land waarmee volgens de OFAC of andere geldende sancties niet gehandeld mag worden.

6. Jouw vrijwaring aan ons

Je gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wetgeving, om Snap Group Limited, Snap Inc., onze zusterbedrijven, bestuurders, ambtenaren, aandeelhouders, werknemers, licentiegevers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle klachten, aanklachten, claims, schadevergoedingen, verliezen, kosten, aansprakelijkheden, en kosten (met inbegrip van honoraria van advocaten) als gevolg van, voortvloeiend uit of op enigerlei manier verband houden met (a) ons gebruik van het Materiaal in verband met de Diensten; (b) je gebruik van de Diensten en je activiteiten in verband met de Diensten; (c) schending of vermeende schending van wetten in verband met je gebruik van de Diensten of je activiteiten in verband met de Diensten; (d) vorderingen dat het Materiaal inbreuk of een schending maakt op een auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, modelrecht, handelsimago, octrooi, publiciteitsrecht, privacyrecht of ander recht van personen of instanties; (e) fraude of verkeerde weergave door jou; of (f) schending of vermeende schending van Voorwaarden door jou, met inbegrip van daadwerkelijke of vermeende schending van je verklaringen, garanties en verplichtingen.

7. Jouw werk als onafhankelijke opdrachtnemer

Je erkent dat al het werk dat je uitvoert in verband met het Materiaal wordt uitgevoerd als onafhankelijke opdrachtnemer. Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat als dat er sprake is van een joint venture-, opdrachtgever-opdrachtnemer- of arbeidsrelatie tussen jou en Snap Group Limited.

8. Toepasselijk recht en geschillen tussen jou en Snap Group Limited

Op deze Voorwaarden zijn de bepaling over Rechtskeuze van onze Servicevoorwaarden en de bepaling over Beslechting van Geschillen van onze Servicevoorwaarden van toepassing.

9. Wijzigingen van deze Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Je kunt zien wanneer deze Voorwaarden voor de laatste keer herzien zijn door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan. Wijzigingen van deze Voorwaarden gaan in wanneer we de geactualiseerde Voorwaarden op onze website plaatsen en zijn van toepassing op al het Materiaal dat je na deze datum inzendt. Door Materiaal in te zenden nadat deze Voorwaarden zijn geactualiseerd, wordt je geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde Voorwaarden. Zend geen Materiaal in als je het op enig moment niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden.

10. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor en dragen geen rechten over aan begunstigde derden. Als we een bepaling in deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dat niet dat we afstand doen van deze bepaling. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Als een bepaling in deze Voorwaarden om welke reden dan ook onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank of arbiter zal deze bepaling als scheidbaar van deze Voorwaarden worden beschouwd en zal de ongeldigheid van de bepaling geen gevolgen hebben voor de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden (die volledig van kracht blijven). Voor zover wettelijk toegestaan, doe je afstand van geldende (wettelijke) rechten op grond waarvan een overeenkomst in het nadeel van de opsteller daarvan kan worden uitgelegd. Snap Group Limited mag op elk moment zonder kennisgeving haar rechten en plichten onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan elke partij toewijzen. Deze Voorwaarden mogen niet door jou worden overgedragen en je mag je plichten op grond van deze Voorwaarden niet delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snap Group Limited.