Regulamin usługi Snap Inc.

(dotyczy użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych)

Obowiązuje od: 30 września 2021

Witamy!

Przygotowaliśmy ten Regulamin (dalej: „Regulamin”), aby umożliwić Użytkownikom zapoznanie się z zasadami, które stanowią fundament naszych relacji z Użytkownikami naszych Usług. Staraliśmy się napisać go jak najprostszym językiem i unikać terminologii prawniczej, lecz w niektórych miejscach Regulamin ten może przypominać tradycyjną umowę. Istnieje ku temu słuszny powód: niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Snap Inc. (dalej: „Snap”). Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

Korzystanie ze Snapchata, Bitmoji lub dowolnych produktów lub usług podlegających temu Regulaminowi (dalej zwanych „usługami”), jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przestrzeganie jego zapisów. Oczywiście jeśli użytkownik nie zgadza się z nimi, nie powinien korzystać z tych usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku Użytkowników na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Użytkowników, których główny podmiot gospodarczy znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli użytkownik mieszka poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub jego główny podmiot gospodarczy znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, Snap Group Limited zapewnia mu Usługi, a nasze relacje opierają się na zasadach Regulaminu Snap Group Limite.

UWAGA: NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ ZAMIESZCZONĄ W DALSZEJ CZĘŚCI. Z WYJĄTKIEM KONKRETNYCH RODZAJÓW SPORÓW WSKAZANYCH W NINIEJSZEJ KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA SNAP WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE SPORY POMIĘDZY WAMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE W DRODZE OBOWIĄZKOWEGO I WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM ORAZ DO GRUPOWEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM. UŻYTKOWNIK MA PRAWO ODSTĄPIĆ OD ARBITRAŻU, JAK WYJAŚNIONO W NINIEJSZEJ KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ.

1. Osoby uprawnione do korzystania z usług

Osoba poniżej 13 roku życia nie może utworzyć konta ani korzystać z usług Snapa. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z usług wyłącznie za uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o dopilnowanie, że Twój rodzic lub opiekun prawny przeczytał i omówił z Tobą niniejszy Regulamin, zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych Usług. Możemy zaoferować dodatkowe usługi, dla których obowiązuje dodatkowy regulamin, według którego granica wieku użytkowników może być wyższa. Prosimy więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi regulaminami. Korzystając z naszych usług oświadczasz, gwarantujesz i wyrażasz zgodę na to, że:

 • możesz zawrzeć wiążącą prawnie umowę z firmą Snap;

 • nie jesteś osobą wyłączoną z otrzymywania usług na mocy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub w innej, adekwatnej jurysdykcji, co obejmuje np. niefigurowanie na liście sankcji Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, obejmującej Specjalnie Wyznaczonych Obywateli lub obowiązywanie innych podobnych zakazów.

 • nie jesteś osobą skazaną za przestępstwa seksualne; oraz

 • będziesz przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszystkich ustaw, rozporządzeń i regulaminów szczebla lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

Jeśli korzystasz z usług w imieniu podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu, oświadczasz, że posiadasz upoważnienie do powiązania prawnego tego podmiotu gospodarczego z niniejszym Regulaminem i zgadzasz się na jego treść w imieniu tego podmiotu gospodarczego lub podmiotu (a wszystkie określenia „użytkownik” w tym Regulaminie oznaczają wówczas jednakowo Ciebie, jako użytkownika końcowego, oraz dany podmiot gospodarczy lub podmiot). Jeśli użytkownik korzysta z usług w imieniu podmiotu rządu Stanów Zjednoczonych, wyraża zgodę na poprawki do Regulaminu usług Snap Inc. dla użytkowników pracujących dla agencji rządowych USA.

2. Prawa udzielane użytkownikowi

W relacjach między użytkownikiem a nami, Snap (wraz z licencjodawcami) jest właścicielem usług, w tym wszystkich zastrzeżonych treści, informacji, materiałów, oprogramowania, obrazów, tekstu, grafiki (w tym wszelkich awatarów Bitmoji, które użytkownik może tworzyć przy użyciu dostarczanych przez nas elementów wizualnych), ilustracji, logo, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, praw autorskich, fotografii, materiałów audio, wideo, muzyki oraz sposobu „wyglądu i działania” usług, a także wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Firma Snap udziela użytkownikowi osobistej, obowiązującej na całym świecie licencji na dostęp oraz korzystanie z usług. Licencja ta jest bezpłatna, nieprzenoszalna, niewyłączna, odwołalna oraz niepodlegająca sublicencjonowaniu. Niniejsza licencja udzielana jest wyłącznie w celu korzystania z usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz innymi zasadami, takimi jak nasze Wytyczne dla społeczności orazWytyczne dotyczące dźwięków na Snapchacie. Użytkownik nie możesz korzystać z usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie możesz również pomagać innym osobom w takim postępowaniu.

3. Prawa udzielane nam przez użytkownika

Wiele naszych usług pozwala na tworzenie, wgrywanie, zamieszczanie, przesyłanie, otrzymywanie oraz przechowywanie treści. W przypadku skorzystania z tych usług zachowujesz wszelkie prawa własności, które przysługiwały Ci w odniesieniu do tych treści. Przyznajesz nam jednak licencję do korzystania z nich. Zakres tej licencji zależy od tego, z których usług korzystasz oraz od wybranych przez siebie ustawień.

Wysyłając do naszych usług każdą treść, przyznajesz firmie Snap Inc. i naszym podmiotom zależnym licencję, która obowiązuje na całym świecie i nie jest objęta tantiemami, podlega sublicencjonowaniu i jest przenoszalna. Licencja pozwala nam na hostowanie, przechowywanie, korzystanie, wyświetlanie, reprodukowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, edytowanie, publikowanie i rozpowszechnianie tych treści. Licencja jest udzielana w ograniczonym celu obsługi, opracowywania, dostarczania, promocji i doskonalenia istniejących usług oraz badania i tworzenia nowych. Licencja ta obejmuje prawo do udostępniania treści użytkowników oraz przekazywania tych praw dostawcom usług, z którymi łączą nas stosunki umowne związane ze świadczeniem usług, wyłącznie w celu świadczenia takich usług.

Materiały przesyłane w ramach usługi Story, które są ustawione jako widoczne dla wszystkich, a także treści przesyłane do usług publicznych, takich jak Profile publiczne, Snap Map czy Lens Studio, nazywamy „treściami publicznymi”. Ponieważ treści publiczne są z natury publiczne — nie-prywatne — użytkownik przyznaje firmie Snap, jej podmiotom powiązanym, innym użytkownikom usług i naszym partnerom biznesowym wszystkie te same prawa, które przyznano treściom niepublicznym w poprzednim punkcie, a także nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, wolne od tantiem, nieodwołalne oraz wieczyste prawo i licencję na tworzenie dzieł pochodnych, promowanie, wystawianie, nadawanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, dystrybucję, synchronizację, nakładanie efektów graficznych i dźwiękowych, publiczne odtwarzanie i publiczne wyświetlanie wszystkich lub części treści publicznych użytkownika (w tym oddzielnych filmów wideo, obrazów, nagrań dźwiękowych lub kompozycji muzycznych w nich zawartych) w dowolnej formie i we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji, obecnie znanych lub opracowanych w późniejszym czasie. Kiedy użytkownik pojawia się w treściach publicznych, tworzy je, przesyła, publikuje lub wysyła (w tym swoje Bitmoji), przyznaje również Snapowi, naszym podmiotom powiązanym, innym użytkownikom usług oraz naszym partnerom biznesowym nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, wolne od tantiem, nieodwołalne i wieczyste prawo i licencję na wykorzystanie imienia i nazwiska, podobizny i głosu każdej osoby występującej w treściach publicznych do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Oznacza to między innymi, że użytkownik nie będzie miał prawa do żadnego wynagrodzenia, jeśli jego treści, filmy wideo, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, kompozycje muzyczne, imię i nazwisko, podobizna lub głos zostaną wykorzystane przez nas, nasze podmioty powiązane, użytkowników usług lub naszych partnerów biznesowych. Informacje dotyczące ustawień preferencji dotyczących osób mogących oglądać treści użytkownika, znajdują się w naszej Polityce prywatności i na stronie wsparcia. Wszystkie treści publiczne muszą być odpowiednie dla osób powyżej 13 roku życia.

Nie jesteśmy do tego zobowiązani, lecz możemy w każdej chwili i z dowolnej przyczyny przejrzeć Twoje treści, a także je skontrolować lub usunąć. Wspomniane przyczyny mogą obejmować świadczenie i tworzenie usług lub uznanie przez nas, że Twoje treści naruszają niniejszy Regulamin. Spoczywa na Tobie wyłączna odpowiedzialność za treści, które tworzysz, wgrywasz, zamieszczasz, wysyłasz lub przechowujesz za pośrednictwem usługi.

My, nasze podmioty powiązane oraz partnerzy zewnętrzni możemy umieszczać w usługach reklamy, w tym reklamy spersonalizowane oparte na informacjach dostarczonych nam przez użytkowników, gromadzonych przez nas lub uzyskanych przez nas na ich temat. Reklamy mogą czasami pojawiać się w sąsiedztwie treści użytkownika.

Opinie naszych użytkowników są dla nas zawsze bardzo ważne. Jednak użytkownicy, którzy przekazują nam opinie lub sugestie, powinni mieć świadomość, że możemy je wykorzystać bez jakiejkolwiek rekompensaty na ich rzecz, bez ograniczeń i zobowiązań. Użytkownik zgadza się, że będziemy posiadać wszelkie prawa do wszelkich materiałów lub elementów opracowanych przez nas w oparciu o takie opinie lub sugestie.

4. Dodatkowe warunki dotyczące usług specjalnych

Dodatkowe warunki wymienione na stronie Regulaminu i Polityki Snap lub w inny sposób udostępnione użytkownikowi, mogą mieć zastosowanie do konkretnych usług. Jeśli korzystasz z tych usług, wówczas te dodatkowe warunki stają się częścią niniejszego Regulaminu. Jeśli którykolwiek z obowiązujących warunków dodatkowych jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem, warunki dodatkowe będą miały pierwszeństwo podczas korzystania przez użytkownika z usług, do których mają one zastosowanie.

5. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak są przetwarzane ich dane podczas korzystania z usług, czytając naszą Politykę prywatności.

6. Treści innych osób

Większość z treści w naszych usługach tworzą użytkownicy, wydawcy oraz inne osoby trzecie. Niezależnie od tego, czy treść jest publikowana publicznie, czy wysyłana prywatnie, odpowiedzialność za nią ponosi wyłącznie użytkownik lub podmiot, który ją przesłał. Chociaż Snap zastrzega sobie prawo do przeglądania lub usuwania wszystkich treści pojawiających się w usługach, nie znaczy to, że przeglądamy i moderujemy je na bieżąco. Dlatego nie możemy zagwarantować, że inni użytkownicy lub treści, które dostarczają za pośrednictwem usług, będą zgodne z naszym Regulaminem lub Wytycznymi dla społeczności.

7. Poszanowanie usług i praw firmy Snap

Użytkownik musi również przestrzegać praw firmy Snap i stosować się do Wytycznych dotyczących marki Snapchat, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji oraz wszelkich innych wytycznych, stron pomocy technicznej lub często zadawanych pytań publikowanych przez firmę Snap lub jej podmioty powiązane. Oznacza to, między innymi, że nie wolno podejmować, próbować podejmować, umożliwiać ani zachęcać innych osób do podejmowania jakichkolwiek z poniższych działań:

 • wykorzystywania marki, logo, ikon, elementów interfejsu, projektów, zdjęć, filmów ani żadnych innych materiałów, które Snap udostępnia za pośrednictwem usług, wyłączając przypadki wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, Wytycznych dotyczących marki, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji lub innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez firmę Snap Inc. lub nasze podmioty powiązane;

 • naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub innych prawa własności intelektualnej firmy Snap lub jej spółek powiązanych;

 • kopiowania, modyfikowania, archiwizowania, pobierania, przesyłania, ujawniania, rozpowszechniania, sprzedawania, wynajmowania, rozpowszechniania, nadawania, wykonywania, wyświetlania, udostępniania, tworzenia materiałów pochodnych ani wykorzystywania w inny sposób usług lub treści zawartych w usługach, z wyjątkiem plików tymczasowych, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową użytkownika w celach wyświetlania, zgodnie z innymi wyraźnymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z inną wyraźną zgodą udzieloną przez nas na piśmie lub zgodnie z zamierzoną funkcjonalnością usługi;

 • tworzenia więcej niż jednego konta dla siebie, tworzenia innego konta, jeśli konto użytkownika zostało już przez nas zdezaktywowane, podejmowania prób uzyskania dostępu do usług za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji stron trzecich, pozyskiwania danych logowania od innych użytkowników ani kupowania, sprzedawania, wynajmowania lub użyczania do znajomego dostępu do swojego konta, nazwy użytkownika, Snapów lub linku;

 • odtwarzania kodu źródłowego, duplikowania, dekompilowania, rozbierania lub dekodowania usług (w tym wszelkich koncepcji lub algorytmów leżących u ich podstaw) lub w inny sposób wydobywania kodu źródłowego oprogramowania usługi;

 • korzystania z botów, spiderów, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów do uzyskiwania dostępu do usług lub wydobywania z nich danych innych użytkowników;

 • korzystania ani tworzenia aplikacji zewnętrznych, komunikujących się z usługami lub treściami i danymi innych użytkowników bez naszej pisemnej zgody;

 • korzystania z usług w sposób, który mógłby zakłócić, zaburzyć, negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić innym użytkownikom pełne korzystanie z usług lub który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić funkcjonowanie usług;

 • przesyłania wirusów lub innych złośliwych programów lub w inny sposób narażania, omijania lub obchodzenia zabezpieczeń usług;

 • podejmowania prób obejścia stosowanych przez nas metod filtrowania treści oraz uzyskania dostępu do obszarów i funkcji usług, do których dany użytkownik nie jest upoważniony;

 • sondowania, skanowania lub testowania podatności na ataki naszych usług lub jakiegokolwiek systemu lub sieci;

 • naruszania jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów w związku z dostępem użytkownika do usług lub korzystaniem z nich; lub

 • uzyskania dostępu do usług lub korzystania z nich w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie lub w naszych Wskazówkach dla społeczności.

8. Poszanowanie praw innych osób

Firma Snap szanuje prawa innych osób. Taka powinność spoczywa również na użytkownikach. Dlatego też użytkownicy nie mogą korzystać z usług ani umożliwiać korzystanie z nich komukolwiek w sposób pogwałcający lub naruszający prawa innych osób do reklamy, prywatności, praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw związanych z własnością intelektualną. Przesyłając treści do usługi, użytkownik oświadcza, że jest właścicielem tych treści lub że otrzymał wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i upoważnienia w kwestii przesyłania tych treści do usługi (w tym, jeśli dotyczy to danej sytuacji, prawa do wykonywania mechanicznych reprodukcji dzieł muzycznych umieszczonych na dowolnym nagraniu dźwiękowym, synchronizacji dowolnej kompozycji z dowolnymi treściami, publicznego wykonywania dowolnej kompozycji lub nagrania dźwiękowego lub innych mających zastosowanie praw do dowolnej muzyki, której nie udostępnia firma Snap, a które użytkownik wykorzystuje w swoich treściach) oraz wyraża zgodę na objęcie danej treści prawami i licencjami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Użytkownik również zgadza się, że nie będzie korzystał lub usiłował używać konta innych użytkowników, o ile nie otrzyma na to pozwolenia od firmy Snap lub jej podmiotów powiązanych.

Firma Snap szanuje prawa autorskie, w tym ustawę Digital Millennium Copyright Act, i podejmuje uzasadnione działania w celu szybkiego usunięcia materiałów naruszających prawo z naszych Usług, po tym, jak zostaniemy o nich powiadomieni. Jeżeli firma Snap dowie się o wielokrotnych naruszeniach praw autorskich dokonanych przez danego użytkownika, podejmiemy uzasadnione działania będące w naszej mocy w celu usunięcia należącego do tego użytkownika konta. Jeśli podejrzewasz, że jakiekolwiek treści w Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, lub prawa, którymi zarządzasz, prosimy o zgłoszenie tego faktu przy użyciu formularza dostępnego poprzez to narzędzie. Użytkownik może też złożyć powiadomienie u naszego wyznaczonego agenta: Snap Inc., Adres: Agend ds. praw autorskich, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-mail: copyright @ snap.com. Adres ten służy wyłącznie do zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich, wiadomości dotyczące innych kwestii będą ignorowane. Aby zgłosić inne formy naruszeń obecne w usługach, prosimy o skorzystanie z narzędzia dostępnego tutaj. Jeśli użytkownik chce złożyć zawiadomienie u naszego przedstawiciela ds. praw autorskich, musi ono być zgodne z wymaganiami określonymi w 7 U.S.C. § 512(c)(3). Oznacza to, że zawiadomienie musi:

 • zawierać odręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa autorskiego;

 • wskazywać dzieło chronione prawem autorskim, które zostało naruszone; wskazywać utwór chroniony prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone,

 • wskazywać materiał, który rzekomo narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań je naruszających i który ma zostać usunięty lub zablokowany oraz informacje zasadnie wystarczające do zlokalizowania przez nas tego materiału,

 • zawierać dane kontaktowe użytkownika, w tym adres, numer telefonu oraz adres e-mail,

 • zawierać oświadczenie, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą użytkownik jest przekonany, że korzystanie z materiałów w sposób objęty skargą nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przez prawo; oraz

 • zawierać oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo.

9. Bezpieczeństwo

Staramy się, aby nasze usługi były bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Jednak nie możemy tego zagwarantować. I tutaj zaczyna się Twoja rola. Korzystając z usług, zgadzasz się na ciągłe przestrzeganie niniejszego Regulaminu, w tym naszych Wytycznych dla Społeczności i innych polityk, które firma Snap udostępnia w celu utrzymania bezpieczeństwa usług.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich obraźliwych treści, zamknięcia lub ograniczenia widoczności Twojego konta, a także prawo do kontaktu z organami zewnętrznymi (w tym organami ścigania) i dostarczenia im informacji związanych z Twoim kontem. Podjęcie tych kroków może być konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom i innym osobom, a także badania, zapobiegania lub potwierdzenia potencjalnego naruszenia Regulaminu oraz wykrywania i reagowania na wszelkie kwestie związane z oszustwami lub naruszeniami bezpieczeństwa.

Twoje fizyczne bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych usług również jest ważne. W związku z tym nie korzystaj z usług w sposób, który prowadziłby do łamania przepisów o ruchu drogowym i bezpieczeństwie. Przykładowo, nigdy nie korzystaj ze Snapa podczas prowadzenia pojazdu. Stworzenie Snapa nie może być powodem narażania na niebezpieczeństwo siebie ani innych.

10. Konto użytkownika

Aby korzystać z niektórych usług, użytkownik musi utworzyć konto. Użytkownik zgadza się dostarczyć nam dokładne, kompletne i aktualne informacje dotyczące swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za działalność prowadzoną na swoim koncie. Dlatego też zabezpieczenie konta jest bardzo ważne. Jednym ze sposobów jest wybranie silnego hasła, które nie jest używane do innych kont. Jeśli masz uzasadnione podejrzenia, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta, prosimy o natychmiastowy kontakt z działem wsparcia. Każde oprogramowanie dostarczane przez nas może automatycznie pobierać i aktualizować nowe wersje, aktualizacje oraz inne nowe funkcje. Użytkownik ma możliwość dostosowania ustawień tych automatycznych pobrań. Wystarczy wejść w ustawienia urządzenia. Zobowiązujesz się nie zakładać żadnego konta, jeśli wcześniej usunęliśmy lub nałożyliśmy na Ciebie lub Twoje konto zakaz korzystania z jakichkolwiek naszych usług, chyba że otrzymasz na to pisemną zgodę.

11. Memories

Memories to nasz usługa zapisywania danych, która ułatwia przywoływanie wspomnień — w dowolnym czasie i miejscu. Usługa Memories jest automatycznie włączana po wyrażeniu zgody na niniejszy Regulamin. Po jej włączeniu usługa pozostaje włączona przez cały okres posiadania konta Snapchat. Możliwe jest jednak wyłączenie niektórych funkcji Memories w ustawieniach.

Jedną z możliwości, jakie daje usługa Memories, jest ograniczenie dostępu do danych zapisanych w Memories poprzez ustanowienie hasła, które może mieć formę kodu PIN, hasła alfanumerycznego lub innego mechanizmu. Funkcja ta jest zbliżona do blokady urządzenia, z której być może korzystasz na swoich urządzeniach przenośnych: ustawiając hasło, zmniejszasz prawdopodobieństwo, że niepowołana osoba, która uzyska dostęp do Twojego urządzenia, będzie mogła zobaczyć dane zapisane przez Ciebie w obszarze ograniczonego dostępu w Memories. Ostrzegamy jednak: JEŚLI ZGUBISZ KOD DOSTĘPU DO MEMORIES, ZAPOMNISZ GO LUB WPROWADZISZ NIEPRAWIDŁOWY KOD ZBYT WIELE RAZY, UTRACISZ DOSTĘP DO TREŚCI ZAPISANYCH W OBSZARZE O OGRANICZONYM DOSTĘPIE. Nie oferujemy funkcji odzyskiwania hasła do tego chronionego obszaru. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pamiętanie swojego hasła. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć na Stronie wsparcia.

Istnieje wiele potencjalnych powodów utraty dostępu do treści użytkownika zapisanych w Memories. Wśród nich są usterki operacyjne lub nasza decyzja o usunięciu konta użytkownika. Nie obiecujemy stałej dostępności zapisanych treści, dlatego też zalecamy zapisanie dodatkowej kopii zapasowej danych zapisywanych w serwisie Memories. Nie możemy zagwarantować, że funkcja Memories spełni wszystkie potrzeby użytkownika w zakresie dostępnej pamięci do zapisywania danych. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania limitów dostępnej pamięci w funkcji Memories oraz do ich okresowej modyfikacji według naszego uznania. Podobnie jak w przypadku innych naszych usług, korzystanie z serwisu Memories może zajmować pamięć w urządzeniu użytkownika oraz generować opłaty za transmisję danych.

12. Opłaty za transfer danych oraz telefony komórkowe

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty za połączenia komórkowe, które może ponieść w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym za wiadomości tekstowe (takie jak SMS, MMS lub przyszłe protokoły lub technologie tego typu) oraz opłaty za transmisję danych. Jeśli nie masz pewności co do wysokości tych opłat, polecamy skontaktowanie się z Twoim dostawcą telefonii przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Podając nam swój numer telefonu komórkowego, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Snap wiadomości SMS na temat świadczonych przez nas usług, w tym informacji nt. promocji, konta użytkownika oraz statusu konta Snap. Te wiadomości SMS mogą być wysyłane na numer telefonu komórkowego użytkownika, nawet jeśli numer ten jest zarejestrowany na jakiejkolwiek stanowej lub federalnej liście „Nie dzwonić” lub jej międzynarodowym odpowiedniku.

Jeśli użytkownik zmieni lub dezaktywuje numer telefonu komórkowego wykorzystywany do utworzenia konta, musi w ciągu 72 godzin zaktualizować swoje informacje o koncie w ustawieniach, aby zapobiec przesyłaniu innej osobie komunikatów dla niego przeznaczonych.

13. Usługi partnerów zewnętrznych

Niektóre usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje, funkcje lub materiały pochodzące od partnerów zewnętrznych („Materiały partnerów zewnętrznych”) lub udostępniać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Jeśli korzystasz z usługi, funkcji lub funkcjonalności obsługiwanej przez podmiot zewnętrzny, dostępnej za pośrednictwem naszych usług (w tym usług oferowanych przez nas wspólnie z podmiotem zewnętrznym), Twoje relacje z każdą ze stron są regulowane zapisami stosownych regulaminów tych stron. Firma Snap ani podmioty z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za regulamin podmiotu zewnętrznego lub inne działania podjęte na mocy regulaminu podmiotu zewnętrznego. Ponadto, korzystając z usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Snap nie jest odpowiedzialna za sprawdzanie lub ocenianie treści pod względem dokładności, kompletności, dostępności, terminowości, ważności, przestrzegania praw autorskich, legalności, przyzwoitości, jakości lub innych aspektów takich materiałów lub stron internetowych. Nie gwarantujemy jakości ani nie wspieramy materiałów podmiotów zewnętrznych oraz nie przyjmujemy teraz ani w przyszłości żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek usługi podmiotów zewnętrznych ich materiały lub strony internetowe, ani za jakiekolwiek inne ich materiały, produkty lub usługi. Materiały zewnętrzne i linki do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika.

14. Modyfikacja i zakończenie usług

Stale ulepszamy nasze usługi i tworzymy nowe produkty. Oznacza to, że możemy dodawać lub usuwać funkcje, produkty lub funkcjonalności oraz zawieszać lub całkowicie wstrzymywać świadczenie pewnych usług. Możemy podejmować te działania w dowolnej chwili i z jakiegokolwiek powodu i nie mamy obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Mamy nadzieję, że już zawsze będziesz korzystać ze Snapchata, ale jeśli tak nie będzie, możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając swoje konto Snapchat (lub, w niektórych przypadkach, konto powiązane z odpowiednią częścią Usług, z których korzystasz).

Możemy zakończyć lub tymczasowo zawiesić Twój dostęp do Usług bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli nie będziesz przestrzegać niniejszego Regulaminu, naszych Wytycznych dla społeczności lub prawa, z przyczyn od nas niezależnych, lub z jakiegokolwiek innego powodu. Oznacza to, że możemy wypowiedzieć niniejszy Regulamin, a także odebrać użytkownikom dostęp do całości lub części Usług oraz nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia w zakresie korzystania z naszych Usług. Mimo że postaramy się poinformować Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, nie możemy zagwarantować, że będzie to zawsze możliwe. Na przykład możemy dezaktywować Twoje konto ze względu na dłuższy brak aktywności, a także odebrać Ci nazwę użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

Niezależnie od tego, kto wypowie niniejszy Regulamin, zarówno użytkownik, jak i firma Snap nadal będą związani postanowieniami sekcji 3,4 (w zakresie, w jakim obowiązywać będą jakiekolwiek dodatkowe warunki) oraz postanowieniami 6-23 niniejszego Regulaminu.

15. Zwolnienie od odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym prawnie użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie i wyłączenie z odpowiedzialności oraz obronę firmy Snap Inc., naszych podmiotów zależnych, dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, licencjodawców i przedstawicieli. Dotyczy to wszelkich zażaleń, oskarżeń, roszczeń, usterek, strat, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym opłat prawniczych), wynikających lub w jakikolwiek sposób powiązanych z: (a) dostępem do lub korzystaniem z usług przez użytkownika, lub produktów i usług w połączeniu z naszymi usługami, nawet jeśli było to rekomendowane, udostępniane lub zatwierdzone przez firmę Snap; (b) treściami użytkownika, w tym roszczeniami o naruszenie prawa związanymi z udostępnionymi przez użytkownika treściami; (c) naruszeniem przez użytkownika niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji; lub (d) zaniedbaniem lub umyślnym działaniem użytkownika.

16. Wyłączenia odpowiedzialności

Staramy się, aby nasze usługi działały prawidłowo, a ich funkcjonowanie nie powodowało niedogodności dla użytkowników. Nie możemy jednak obiecać, że zawsze uda nam się to uda.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, JAKI WIDAĆ”, „W STANIE DOSTĘPNOŚCI” ORAZ W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I IMPLIKOWANYCH, W TYM M.IN. IMPLIKOWANYCH GWARANCJI ZDATNOŚCI DO HANDLU, ZDOLNOŚCI SŁUŻENIA W KONKRETNYM CELU, Z KONKRETNEGO TYTUŁU, A TAKŻE NIENARUSZALNOŚCI. PONADTO, MIMO IŻ PODEJMUJEMY PRÓBY ŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKOM POZYTYWNIE ODBIERANYCH USŁUG, NIE TWIERDZIMY, ANI NIE JESTEŚMY W STANIE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE: (A) USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE BEZPIECZNE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB TERMINOWE; (B) USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE FUNKCJONOWAĆ BEZ OPÓŹNIEŃ, ZAKŁÓCEŃ LUB W SPOSÓB IDEALNY; LUB (C) JAKIEKOLWIEK TREŚCI, TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW LUB INFORMACJE POZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, BĘDĄ TERMINOWE LUB DOKŁADNE.

ANI MY, ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI STWORZONE, WGRANE, OPUBLIKOWANE, WYSŁANE, OTRZYMANE LUB PRZECHOWYWANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG, PRZEZ CIEBIE, INNEGO UŻYTKOWNIKA LUB PODMIOT ZEWNĘTRZNY. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE MOŻESZ NAPOTKAĆ TREŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBRAŹLIWE, ŁAMIĄCE PRAWO, WPROWADZAJĄCE W BŁĄD LUB W INNY SPOSÓB NIEWŁAŚCIWE, ZA CO FIRMA Snap Inc. ANI PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MY ORAZ NASI PRACOWNICY ZARZĄDZAJĄCY, UDZIAŁOWCY, PRACOWNICY, PODMIOTY ZALEŻNE, LICENCJODAWCY, AGENCI I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY I WYNIKAJĄCE Z NICH POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE, KARNE ODSZKODOWANIA LUB ODSZKODOWANIA PRZEWYŻSZAJĄCE SWOJĄ WARTOŚCIĄ WARTOŚĆ ODSZKODOWANIA USTANOWIONEGO W PRZEPISACH PRAWA ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, PONIESIONYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, LUB JAKIEJKOLWIEK UTRATY DANYCH, UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY, LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z: (A) DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG, KORZYSTANIA Z NICH, A TAKŻE NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO NICH LUB KORZYSTANIA Z NICH; (B) ZACHOWANIA LUB TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH W ZAKRESIE USŁUG; LUB (C) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA LUB ZMIANY TREŚCI UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z KWOT: 100 USD LUB KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ NAM W CIĄGU 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ CZYNNOŚCI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

18. Arbitraż, wyłączenie pozwów zbiorowych i wyłączenie postępowania z udziałem ławy przysięgłych

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI, PONIEWAŻ STANOWIĄ ONE, ŻE UŻYTKOWNIK I SNAP INC. WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE WSZYSTKICH SPORÓW MIĘDZY NIMI W DRODZE WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU.

a. Zastosowanie umowy arbitrażowej. W niniejszej sekcji 18 („Umowa Arbitrażowa”), Użytkownik i Snap zgadzają się, że wszystkie roszczenia i spory (wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub inne), w tym wszystkie ustawowe roszczenia i spory, wynikające z niniejszego Regulaminu usługi lub korzystania z usług, które nie mogą być rozstrzygnięte przez sąd ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygnięte na zasadzie wiążącego arbitrażu indywidualnego. Należy podkreślić, że w kwestii tej ani użytkownik, ani firma Snap Inc. nie muszą brać udziału w arbitrażu jakiegokolwiek sporu, w którym obie strony pragną uzyskać godziwe zadośćuczynienie za domniemane bezprawne wykorzystanie praw autorskich, znaku towarowego, nazw handlowych, logo, tajemnic handlowych lub patentów. Uściślając: termin „wszelkie roszczenia i spory” obejmuje również roszczenia i spory, które zaistniały pomiędzy nami jeszcze przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Co więcej, wszystkie spory dotyczące stosowności arbitrażu w przypadku roszczeń (w tym spory dotyczące zakresu, zastosowania, wykonywalności i zasadności umowy arbitrażowej, a także jej odwołalności) będą rozstrzygane przez arbitra, oprócz przypadków wymienionych poniżej.

b. Zasady Arbitrażu. Federalna ustawa arbitrażowa (ang. Federal Arbitration Act) określa interpretację i wykonywalność tego postanowienia odnośnie do rozstrzygania sporów. Arbitraż zostanie zainicjowany poprzez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. American Arbitration Association, AAA) i będzie odbywał się na według przepisów arbitrażu konsumenckiego AAA, które będzie można znaleźć tutaj od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Można je również poznać, kontaktując się telefonicznie z AAA, pod numerem 1-800-778-7879. Jeśli AAA nie może przeprowadzić arbitrażu, strony wybiorą alternatywne forum arbitrażowe. Zasady forum arbitrażowego będą określały zasady wszystkich aspektów arbitrażu, z wyjątkiem tych będących w sprzeczności z niniejszym Regulaminem. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia oraz spory, których całkowita kwota zadośćuczynienia dochodzonego wynosi mniej niż 10 000 dolarów amerykańskich, mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu bez obowiązku stawiennictwa, według wyboru strony dochodzącej zadośćuczynienia. W przypadku roszczeń lub sporów, których całkowita kwota dochodzonego roszczenia wynosi ponad 10 000 dolarów amerykańskich, prawo do przeprowadzenia rozprawy zostanie określone zgodnie z zasadami forum arbitrażowego. Każdą decyzję ws. zadośćuczynienia wydaną przez arbitra można przedłożyć do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji.

c. Dodatkowe zasady w przypadku arbitrażu niewymagającego stawiennictwa. Jeśli wybrano arbitraż niewymagający stawiennictwa, zostanie on przeprowadzony telefonicznie, online, w drodze pisemnych oświadczeń lub połączenia tych trzech sposobów. Konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę inicjującą arbitraż. Arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa przez strony lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej.

d. Opłaty. Zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Konsumenckiego AAA, poza opłatą za złożenie wniosku uiszczaną przez Użytkownika, wszystkie inne koszty arbitrażu poniesie Snap, w tym wszelkie pozostałe opłaty za prowadzenie sprawy oraz wszelkie opłaty za usługi arbitra. Jeśli opłata za zgłoszenie do arbitrażu przekracza opłatę za zgłoszenie podobnego roszczenia w federalnym sądzie okręgowym w miejscu zamieszkania, Snap zwróci użytkownikowi różnicę między opłatą za zgłoszenie do arbitrażu a opłatą za zgłoszenie, która byłaby wymagana w federalnym sądzie okręgowym w miejscu zamieszkania. Jeśli Snap jest stroną inicjującą arbitraż przeciwko użytkownikowi, Snap pokryje wszystkie koszty związane z arbitrażem, w tym całość opłaty za wniesienie sprawy do sądu.

e. Kompetencje arbitra. Arbiter zdecyduje o swojej jurysdykcji, a także o ewentualnych prawach i obowiązkach użytkownika oraz firmy Snap. Spór nie zostanie połączony z żadnymi innymi sprawami ani z innymi postępowaniami lub stronami. Arbiter ma upoważnienie do dopuszczania wniosków rozporządzających względem całości lub części roszczenia lub sporu. Arbiter ma upoważnienie do przyznania odszkodowania pieniężnego oraz do przyznania niepieniężnego środka naprawczego lub zadośćuczynienia, dostępnych dla osoby fizycznej na mocy obowiązującego prawa, zasad forum arbitrażu oraz niniejszego Regulaminu. Arbiter wydaje pisemne orzeczenie wraz z uzasadnieniem opisującym zasadnicze ustalenia oraz wnioski, na podstawie których wydano orzeczenie, w tym wyliczenie przyznanego odszkodowania. Arbiter ma takie samo prawo do przyznania zadośćuczynienia w poszczególnych sprawach jak sędzia w sądzie powszechnym. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca dla użytkownika i firmy Snap.

f. Zrzeczenie się procesu z udziałem ławy przysięgłych. UŻYTKOWNIK WRAZ Z FIRMĄ SNAP ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH DO PROCESU W SĄDZIE Z UDZIAŁEM SĘDZIEGO LUB ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. Użytkownik wraz z firmą Snap decydują się na rozstrzyganie roszczeń i sporów na zasadzie arbitrażu. Procedury arbitrażu są zazwyczaj bardziej ograniczone, skuteczniejsze i tańsze niż procesy sądowe oraz są przedmiotem bardzo ograniczonego nadzoru przez sąd. Jeśli spór pomiędzy Użytkownikiem a firmą Snap dotyczył będzie zwolnienia lub wykonania decyzji arbitrażu lub czegoś innego, UŻYTKOWNIK WRAZ Z FIRMĄ SNAP ZRZEKNĄ SIĘ WSZYSTKICH PRAW DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, wybierając w zamian rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.

g. Zrzeczenie się powództwa grupowego lub skonsolidowanego. WSZYSTKIE ROSZCZENIA ORAZ SPORY BĘDĄCE W ZAKRESIE TEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ MUSZĄ BYĆ PODDAWANE POD ARBITRAŻ LUB ROZSTRZYGNIĘCIE PRAWNE INDYWIDUALNIE, A NIE NA ZASADZIE GRUPOWEJ. ROSZCZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ PODDAWANE POD ARBITRAŻ LUB ROZSTRZYGNIĘTE PRAWNIE WSPÓLNIE LUB W POŁĄCZENIU Z ROSZCZENIAMI INNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, Umowy Arbitrażowej lub Regulaminu AAA, spory dotyczące interpretacji, możliwości zastosowania lub wykonalności niniejszego zrzeczenia się mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd, a nie przez arbitra. Jeśli jednak to zrzeczenie się powództwa grupowego lub skonsolidowanego zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, ani użytkownik, ani firma Snap nie są uprawnieni do arbitrażu, a wszelkie roszczenia i spory zostaną rozstrzygnięte w sądzie zgodnie z zapisami artykułu 18.

h. Prawo do zrzeczenia się. Strona, wobec której dochodzone są roszczenia, może zrzec się wszelkich praw oraz ograniczeń określonych w tej umowie arbitrażowej. Zrzeczenie się takie nie będzie stanowiło zrzeczenia się żadnej innej części tej umowy arbitrażu ani w żaden sposób na nie wpływało.

i. Rezygnacja. Możesz zrezygnować z umowy arbitrażowej. W takim przypadku ani użytkownik, ani firma Snap nie mogą wzajemnie zmusić się do udziału w postępowaniu arbitrażowym. W celu złożenia rezygnacji użytkownik musi powiadomić firmę Snap na piśmie nie później niż 30 dni po zawarciu takiej umowy arbitrażowej. W powiadomieniu musisz zawrzeć swoje imię, nazwisko i adres, nazwę użytkownika Snapchat oraz adres e-mail, który został użyty do utworzenia konta Snapchat (jeśli takie posiadasz), a także jednoznaczne oświadczenie dotyczące chęci rezygnacji z umowy arbitrażowej. Powiadomienie o rezygnacji należy wysłać pocztą na adres: Snap Inc., Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, albo wysłać powiadomienie o rezygnacji pocztą elektroniczną na adres arbitration-opt-out @ snap.com.

j. Sąd ds. drobnych roszczeń. Niezależnie od powyższego, użytkownik lub firma Snap mogą wnieść indywidualne powództwo do sądu ds. drobnych roszczeń.

k. Obowiązywanie umowy arbitrażowej. Niniejsza umowa arbitrażowa obowiązuje również po rozwiązaniu stosunku pomiędzy użytkownikiem a firmą Snap.

19. Wyłączna właściwość miejscowa sądu

W zakresie regulowanym przez niniejszy Regulamin, zarówno użytkownik, jak i firma Snap Inc. może wytoczyć drugiej stronie sprawę sądową. Ponadto, w myśl niniejszego Regulaminu, zarówno użytkownik, jak i firma Snap Inc. zgadzają się, że wszelkie roszczenia i spory (dotyczące umowy, wykroczenia przeciwko prawu lub innych kwestii), w tym roszczeń i sporów ustawowych wynikających z niniejszego Regulaminu korzystania z usług lub wiążących się z nim, będą rozstrzygane wyłącznie w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych Centralnego Okręgu Kalifornii. Jeśli jednak sąd ten nie będzie sprawował pierwotnej jurysdykcji nad danym procesem, wówczas wszelkie roszczenia i spory tego typu będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Najwyższy stanu Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles. Użytkownik oraz firma Snap Inc. wyrażają zgodę na osobistą jurysdykcję obu sądów.

20. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie roszczenia i spory (z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i innej), w tym roszczenia i spory wynikające z przepisów prawa, Regulaminu lub korzystania z usług z nimi związanych, podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem odnośnych norm kolizyjnych, z wyjątkiem zakresu, w jakim w miejsce tego prawa wchodzi prawo federalne USA.

21. Klauzula salwatoryjna

Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu będzie uznane za niewykonalne, uzna się je za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało ono wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

22. Mieszkańcy Kalifornii

Jeśli użytkownik jest rezydentem Kalifornii, zgodnie z przepisami kalifornijskiego kodeksy cywilnego § 1789.3, użytkownik może zgłaszać skargi do jednostki ds. pomocy w składaniu skarg w Wydziale Obsługi Konsumentów Departamentu Spraw Konsumenckich w Kalifornii, kontaktując się z nią pisemnie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

23. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin, w tym dodatkowe postanowienia, o których mowa w sekcji 4, stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Snap oraz jest nadrzędny wobec wszystkich wcześniejszych umów. Niniejszy Regulamin nie ustanawia ani nie przyznaje żadnych uprawnień dla osób trzecich. Nieegzekwowanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się z jego obowiązywania. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu i świadczenia usług za pośrednictwem innego podmiotu, pod warunkiem, że podmiot ten będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może bez naszej zgody przekazać nikomu swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Kontakt

Firma Snap chętnie przyjmie Twoje komentarze, pytania, wątpliwości oraz sugestie. Prosimy o kontakt za pośrednictwem strony https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. znajduje się w Stany Zjednoczone przy 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405.


Regulamin usługi Snap Group Limited

(dotyczy użytkowników mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi)

Obowiązuje od: 30 września 2021

Witamy!

Przygotowaliśmy ten Regulamin (dalej: „Regulamin”), aby umożliwić Użytkownikom zapoznanie się z zasadami, które stanowią fundament naszych relacji z Użytkownikami naszych Usług. Staraliśmy się napisać go jak najprostszym językiem i unikać terminologii prawniczej, lecz w niektórych miejscach Regulamin ten może przypominać tradycyjną umowę. Istnieje ku temu słuszny powód: niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Snap Group Limited (dalej: „Snap”). Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

Aby korzystać ze Snapchat, Bitmoji lub innych naszych produktów lub usług, podlegających niniejszemu Regulaminowi (dalej określanych razem jako „Usługi”), użytkownik musi zaakceptować ten Regulamin, który wyświetlany jest (i) przy okazji pierwszego uruchomienia aplikacji oraz (ii) przy okazji wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian do niniejszego Regulaminu. Oczywiście, jeśli użytkownik ich nie akceptuje, nie może korzystać z Usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku Użytkowników mieszkających poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub Użytkowników, których główny podmiot gospodarczy znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych lub jego główny podmiot gospodarczy znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Snap Inc. zapewnia mu Usługi, a nasze relacje opierają się na zasadach Regulaminu Snap Inc.

INFORMACJA O ARBITRAŻU: JEŚLI UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG W IMIENIU PODMIOTU GOSPODARCZEGO, WÓWCZAS TEN PODMIOT GOSPODARCZY JEST ZWIĄZANY KLAUZULĄ ARBITRAŻOWĄ, ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W DALSZEJ CZĘŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU.

1. Osoby uprawnione do korzystania z usług

Osoby poniżej 13. roku życia (lub starsze, o ile w kraju Użytkownika tyle wynosi minimalny wiek konieczny do korzystania z naszych Usług) nie mogą założyć konta lub korzystać z naszych Usług. Użytkownicy poniżej 18. roku życia (lub obowiązującego w kraju Użytkownika wieku osiągnięcia pełnoletności) mogą korzystać z naszych Usług wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o dopilnowanie, że rodzic lub opiekun prawny Użytkownika przeczytał i omówił z Użytkownikiem niniejszy Regulamin, zanim Użytkownik rozpocznie korzystanie z naszych Usług. Możemy zaoferować dodatkowe usługi, dla których obowiązuje dodatkowy regulamin, a granica wieku użytkownika może być wyższa. Prosimy więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi regulaminami. Korzystając z naszych Usług Użytkownik oświadcza, gwarantuje i stwierdza, że:

 • może zawrzeć wiążącą prawnie umowę z firmą Snap;

 • nie jest osobą z zakazem korzystania z Usług na mocy przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub innej mającej zastosowanie jurysdykcji, co oznacza m.in., że Użytkownik nie figuruje na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub obarczony jest innymi, podobnymi ograniczeniami;

 • nie jest osobą skazaną za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; oraz

 • Będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszystkich ustaw, rozporządzeń i regulaminów szczebla lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług imieniu podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu, oświadcza on, że jest upoważniony do powiązania prawnego tego podmiotu gospodarczego z niniejszym Regulaminem i zgadza się na jego treść w imieniu tego podmiotu gospodarczego lub podmiotu (a wszystkie określenia „Użytkownik” w tym Regulaminie oznaczają wówczas jednakowo Użytkownika, jako użytkownika końcowego, oraz dany podmiot gospodarczy lub podmiot).

2. Prawa udzielane użytkownikowi

W relacjach między użytkownikiem a nami Snap (wraz z licencjodawcami) jest właścicielem usług, w tym wszystkich zastrzeżonych treści, informacji, materiałów, oprogramowania, obrazów, tekstu, grafiki (w tym wszelkich awatarów Bitmoji, które użytkownik może tworzyć przy użyciu dostarczanych przez nas elementów wizualnych), ilustracji, logo, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, praw autorskich, fotografii, materiałów audio, wideo, muzyki oraz sposobu „wyglądu i działania” usług, a także wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Firma Snap udziela Użytkownikowi globalnej, wolnej od opłat, nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej oraz niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji, która służy do korzystania z Usługi. Niniejsza licencja udzielona jest wyłącznie do celu korzystania z Usług w sposób dozwolony przez niniejszy Regulamin, a także nasze polityki, takie jak Wytyczne dla Społeczności, a także Wytyczne o Dźwiękach na Snapchat. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który nie jest dozwolony przez niniejszy Regulamin, Nie możesz również pomagać innym osobom w takim postępowaniu.

3. Prawa udzielane nam przez użytkownika

Wiele naszych usług pozwala na tworzenie, wgrywanie, zamieszczanie, przesyłanie, otrzymywanie oraz przechowywanie treści. W przypadku skorzystania z tych usług zachowujesz wszelkie prawa własności, jakie przysługiwały Ci do tych treści. Udzielasz nam jednak licencji do korzystania z nich. Zakres tej licencji zależy od tego, z których usług korzystasz oraz od wybranych przez Ciebie ustawień.

W przypadku wszystkich treści przesyłanych do usług użytkownik udziela firmie Snap i naszym spółkom zależnym licencji, która obowiązuje na całym świecie, jest wolna od tantiem i podlega sublicencjonowaniu. Licencja ta przenosi treści do hostingu, przechowuje je w danych komputerowych, pamięci podręcznej, a także wykorzystuje je, wyświetla, reprodukuje, modyfikuje, dostosowuje, edytuje, publikuje, analizuje, transmituje i rozpowszechnia. Licencja udzielana jest w ograniczonym celu, jakim jest prowadzenie, rozwijanie, świadczenie, promowanie i ulepszanie usług oraz badanie i rozwijanie nowych usług. Licencja ta obejmuje prawo do udostępniania treści użytkownika oraz przekazywania tych praw dostawcom usług, z którymi łączą nas stosunki umowne związane ze świadczeniem usług, wyłącznie w celu świadczenia takich usług.

Materiały przesyłane w ramach usługi Story, które są ustawione jako widoczne dla wszystkich, a także treści przesyłane do usług publicznych, takich jak Profile publiczne, Snap Map czy Lens Studio, nazywamy „treściami publicznymi”. Ponieważ treści publiczne są z natury publiczne, użytkownik przyznaje firmie Snap, jej podmiotom powiązanym, innym użytkownikom usług i naszym partnerom biznesowym te same prawa, które przyznano treściom niepublicznym w poprzednim punkcie, a także obowiązujące na całym świecie, wolne od tantiem, oraz nieodwołalne prawo i licencję na tworzenie dzieł pochodnych, promowanie, wystawianie, nadawanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, dystrybucję, synchronizację, nakładanie efektów graficznych i dźwiękowych, publiczne odtwarzanie i publiczne wyświetlanie wszystkich lub części treści publicznych użytkownika (w tym oddzielnych filmów wideo, obrazów, nagrań dźwiękowych lub kompozycji muzycznych w nich zawartych) w dowolnej formie i we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji, obecnie znanych lub opracowanych w późniejszym czasie. Kiedy użytkownik pojawia się w treściach publicznych, tworzy je, przesyła, publikuje lub wysyła (dotyczy również Bitmoji), przyznaje również Snapowi, naszym podmiotom powiązanym, innym użytkownikom usług oraz naszym partnerom biznesowym nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, wolne od tantiem i nieodwołalne prawo i licencję na wykorzystanie imienia i nazwiska, podobizny i głosu każdej osoby występującej w treściach publicznych. Oznacza to między innymi, że użytkownik nie będzie miał prawa do żadnego wynagrodzenia, jeśli jego treści, filmy wideo, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, kompozycje muzyczne, imię i nazwisko, podobizna lub głos zostaną wykorzystane przez nas, nasze podmioty powiązane, użytkowników usług lub naszych partnerów biznesowych. Licencje udzielone przez użytkownika dotyczące treści publicznych obowiązują, dopóki treści publiczne znajdują się w usługach i przez odpowiedni okres po ich usunięciu lub skasowaniu z usług (z zastrzeżeniem, że możemy zachować kopie serwerowe treści publicznych użytkownika na czas nieokreślony). Informacje dotyczące ustawień preferencji dotyczących osób mogących oglądać treści użytkownika, znajdują się w naszej Polityce prywatności i na stronie Wsparcia. Wszystkie treści publiczne muszą być odpowiednie dla osób powyżej 13 roku życia.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo użytkownik nieodwołalnie zrzeka się—lub zgadza się nie dochodzić wobec firmy Snap lub jej podmiotów stowarzyszonych—wszelkich praw moralnych lub równoważnych, które może mieć do treści udostępnianych w usługach na całym świecie.

Chociaż nie jesteśmy do tego zobowiązani, zastrzegamy sobie prawo do dostępu, przeglądania, kontrolowania i usuwania wszelkich treści (i) które naszym zdaniem naruszają niniejszy Regulamin, w tym wszelkie dodatkowe warunki, o których mowa w sekcji 4, lub nasze zasady, takie jak Wytyczne dla społeczności lub (ii) jeśli jest to konieczne, aby spełnić nasze zobowiązania prawne. Spoczywa na Tobie wyłączna odpowiedzialność za treści, które tworzysz, wgrywasz, zamieszczasz, wysyłasz lub przechowujesz za pośrednictwem naszych usług.

My, Snap Inc., nasze podmioty powiązane i nasi partnerzy zewnętrzni możemy umieszczać w usługach reklamy, w tym reklamy spersonalizowane — za zgodą użytkownika, jeśli jest to wymagane — na podstawie informacji, które użytkownik nam przekazuje, które zbieramy lub które uzyskujemy na jego temat. Reklamy mogą czasami pojawiać się w sąsiedztwie treści użytkownika.

Opinie naszych użytkowników są dla nas zawsze mile widziane. Jednak osoby, które przekazują nam opinie lub sugestie, powinny mieć świadomość, że możemy je wykorzystać bez jakiejkolwiek rekompensaty na ich rzecz, bez ograniczeń i zobowiązań wobec nich. Użytkownik zgadza się, że będziemy posiadać wszelkie prawa do wszelkich materiałów lub elementów opracowanych przez nas na podstawie takich opinii lub sugestii.

4. Dodatkowe warunki dotyczące usług specjalnych

Dodatkowe warunki wymienione na stronie Regulaminu i Polityki Snap lub udostępnione użytkownikowi w inny sposób, mogą mieć zastosowanie do konkretnych usług. Jeśli użytkownik korzysta z tych usług, wówczas te dodatkowe warunki stają się częścią niniejszego Regulaminu. Jeśli którykolwiek z obowiązujących warunków dodatkowych jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem, warunki dodatkowe będą miały pierwszeństwo podczas korzystania przez użytkownika z usług, których dane warunki dotyczą.

5. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak są przetwarzane ich dane podczas korzystania z Usług, czytając naszą Politykę prywatności.

6. Treści zewnętrzne

Większość treści w naszych Usługach tworzą użytkownicy, wydawcy oraz inne osoby trzecie. Niezależnie od tego, czy treść jest publikowana publicznie, czy wysyłana prywatnie, odpowiedzialność za nią ponosi wyłącznie użytkownik lub podmiot, który ją przesłał. Chociaż Snap zastrzega sobie prawo do przeglądania lub usuwania wszystkich treści pojawiających się w usługach, niekoniecznie przeglądamy je wszystkie. Dlatego nie możemy zagwarantować—i nie gwarantujemy—że inni użytkownicy lub treści, które dostarczają za pośrednictwem usług, będą zgodne z naszym Regulaminem lubWytycznymi dla społeczności.

7. Poszanowanie usług i praw SnapSnap’s Rights

Użytkownik musi również przestrzegać praw firmy Snap i stosować się do Wytycznych dotyczących marki Snapchat, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji oraz wszelkich innych wytycznych, stron pomocy technicznej lub często zadawanych pytań publikowanych przez firmę Snap lub jej podmioty powiązane. Oznacza to, między innymi, że nie wolno podejmować, próbować podejmować, umożliwiać ani zachęcać innych osób do podejmowania jakichkolwiek z poniższych działań:

 • wykorzystywania marki, logo, ikon, elementów interfejsu, projektów, zdjęć, filmów ani żadnych innych materiałów, które Snap udostępnia za pośrednictwem usług, wyłączając przypadki wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, Wytycznych dotyczących marki Snap, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji lub innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez firmę Snap Inc. lub nasze podmioty powiązane;

 • naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub innych prawa własności intelektualnej firmy Snap lub jej spółek powiązanych;

 • kopiowania, modyfikowania, archiwizowania, pobierania, przesyłania, ujawniania, rozpowszechniania, sprzedawania, wynajmowania, rozpowszechniania, nadawania, wykonywania, wyświetlania, udostępniania, tworzenia materiałów pochodnych ani wykorzystywania w inny sposób usług lub treści zawartych w usługach, z wyjątkiem plików tymczasowych, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową użytkownika w celach wyświetlania, zgodnie z innymi wyraźnymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z inną wyraźną zgodą udzieloną przez nas na piśmie lub zgodnie z zamierzoną funkcjonalnością usługi;

 • tworzenia więcej niż jednego konta dla siebie, tworzenia innego konta, jeśli konto użytkownika zostało już przez nas wyłączone, podejmowania prób uzyskania dostępu do usług za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji stron trzecich, pozyskiwania poświadczeń logowania od innych użytkowników ani kupowania, sprzedawania, wynajmowania lub użyczania do znajomego dostępu do swojego konta, nazwy użytkownika, Snapów lub linku;

 • odtwarzania kodu źródłowego, duplikowania, dekompilowania, rozbierania lub dekodowania usług (w tym wszelkich koncepcji lub algorytmów leżących u ich podstaw) lub w inny sposób wydobywania kodu źródłowego oprogramowania usługi;

 • korzystania z robotów, spiderów, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów do uzyskiwania dostępu do usług lub wydobywania z nich danych innych użytkowników;

 • korzystania ani tworzenia aplikacji zewnętrznych, komunikujących się z usługami lub treściami i danymi innych użytkowników bez naszej pisemnej zgody;

 • korzystania z usług w sposób, który mógłby zakłócić, zaburzyć, negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić innym użytkownikom pełne korzystanie z usług lub który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić funkcjonowanie usług;

 • przesyłania wirusów lub innych złośliwych kodów lub w inny sposób narażania, omijania lub obchodzenia zabezpieczeń usług;

 • podejmowania prób obejścia stosowanych przez nas metod filtrowania treści ani uzyskania dostępu do obszarów i funkcji usług, do których nie jest upoważniony;

 • sondowania, skanowania lub testowania podatności na ataki naszych usług lub jakiegokolwiek systemu lub sieci;

 • naruszania jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów w związku z dostępem użytkownika do usług lub korzystaniem z nich; lub

 • uzyskania dostępu do usług lub korzystania z nich w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie lub w naszych Wytycznych dla społeczności.

8. Poszanowanie praw innych osób

Firma Snap szanuje prawa innych osób. Taka powinność spoczywa również na Tobie. Dlatego też Użytkownik nie może korzystać z Usług ani umożliwiać korzystanie z nich komukolwiek, w sposób pogwałcający lub naruszający prawa innych osób do reklamy, prywatności, praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw związanych z własnością intelektualną. Przesyłając treści do Usługi Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dopilnowanie, i musi dopilnować, że jest właścicielem tych treści, lub że otrzymał wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i upoważnienia w kwestii przesyłania tych treści do Usługi (w tym, jeśli dotyczy to danej sytuacji, prawa do wykonywania mechanicznych reprodukcji dzieł muzycznych umieszczonych na dowolnym nagraniu dźwiękowym, synchronizacji dowolnej kompozycji z dowolnymi treściami, publicznego wykonywania dowolnej kompozycji lub nagrania dźwiękowego, lub innych mających zastosowanie praw do dowolnej muzyki, której nie udostępnia firma Snap, a Użytkownik wykorzystuje w swoich treściach) wyraża zgodę na objęcie danej treści prawami i licencjami zawartymi w niniejszym Regulaminie Użytkownik również zgadza się, że nie będzie korzystał lub usiłował używać konta innych Użytkowników, o ile nie otrzyma na to pozwolenia od firmy Snap lub jej podmiotów powiązanych.

Firma Snap szanuje prawa autorskie, w tym ustawę Digital Millennium Copyright Act, i podejmuje uzasadnione działania w celu szybkiego usunięcia wszelkich naruszających zasady materiałów z naszych Usług, o których zostaniemy powiadomieni. Jeżeli firma Snap dowie się, że Użytkownik wielokrotnie naruszył prawa autorskie, podejmiemy uzasadnione działania będące w naszej mocy, aby usunąć konto tego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że cokolwiek w Usługach narusza prawa autorskie będące własnością Użytkownika lub przez niego zarządzane, prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji za pomocą formularza, dostępnego poprzez to narzędzie. Użytkownik może też złożyć powiadomienie u naszego wyznaczonego agenta: Snap Inc., Adres: Agend ds. praw autorskich, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-mail: copyright @ snap.com. Adres ten służy wyłącznie do zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich, wiadomości dotyczące innych kwestii będą ignorowane. Aby zgłosić inne formy naruszeń obecne w Usługach, prosimy o skorzystanie z narzędzia dostępnego tutaj. Powiadomienie wysłane do agenta ds. praw autorskich musi:

 • zawierać fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich,

 • wskazywać dzieło chronione prawem autorskim, które zostało naruszone; wskazywać utwór chroniony prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone,

 • wskazywać materiał, który rzekomo narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań je naruszających, i który ma zostać usunięty lub zablokowany, oraz informacje zasadnie wystarczające do zlokalizowania przez nas tego materiału,

 • zawierać Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu oraz adres e-mail,

 • zawierać osobiste oświadczenie, że Użytkownik kieruje się dobrą wolą w zgłaszaniu braku upoważnienia do korzystania z danego materiału przez właściciela jego praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawne; oraz

 • zawierać oświadczenie potwierdzające dokładność informacji zawartych w powiadomieniu oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, upoważnienie zgłaszającego do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

9. Bezpieczeństwo

Staramy się, aby nasze usługi były bezpiecznym miejscem dla wszystkich użytkowników. Jednak nie możemy tego zagwarantować. I tutaj zaczyna się Twoja rola. Poprzez korzystanie z Usług Użytkownik wyraża zgodę na ciągłe przestrzeganie niniejszego Regulaminu, w tym naszych Wytycznych dla Społeczności i innych polityk, które firma Snap udostępnia w celu utrzymania bezpieczeństwa Usług.

Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał tych zasad, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich obraźliwych treści, zamknąć konto Użytkownika lub ograniczyć jego widoczność, a także powiadomić organy zewnętrzne (w tym organy prawne) i dostarczyć im informacje związane z kontem Użytkownika. Podjęcie tych kroków może być konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Użytkownikom i innym, zbadania, zapobiegania lub potwierdzenia potencjalnego naruszenia Regulaminu, a także wykrywania i rozstrzygania wszelkich kwestii związanych z oszustwem lub bezpieczeństwem.

Zależy nam również, aby korzystając z naszych usług, bezpieczeństwo fizyczne Użytkownika również nie było zagrożone. W związku z tym nie korzystaj z usług w sposób, który prowadziłby do łamania przepisów o ruchu drogowym i bezpieczeństwie. Przykładowo, nigdy nie korzystaj z naszych Usług podczas prowadzenia pojazdu. Wykonanie Snapa nie może być powodem narażania na niebezpieczeństwo siebie ani innych.

10. Konto użytkownika

Aby korzystać z niektórych usług, użytkownik musi utworzyć konto. Użytkownik zgadza się dostarczyć nam dokładne, kompletne i aktualne informacje dotyczące swojego konta. Jesteś odpowiedzialny za działalność prowadzoną na Twoim koncie. Dlatego też zabezpieczenie własnego konta jest bardzo ważne. Jednym ze sposobów jest ustanowienie silnego hasła, którego nie używasz do innego konta. Jeśli masz uzasadnione podejrzenia, że ktoś otrzymał dostęp do Twojego konta, prosimy o natychmiastowy kontakt z Działemwsparcia Snapchat. Każde oprogramowanie dostarczane przez nas może automatycznie pobierać i aktualizować nowe wersje, aktualizacje oraz inne nowe funkcje. Użytkownik ma możliwość dostosowania tych automatycznych pobrań. Wystarczy wejść w ustawienia urządzenia. Użytkownik zobowiązuje się nie zakładać żadnego konta, jeśli wcześniej usunęliśmy lub nałożyliśmy na użytkownika lub jego konto zakaz korzystania z jakichkolwiek naszych usług, chyba że wyrazimy zgodę na inne rozwiązanie.

11. Memories

Memories to obsługiwany przez nasz serwis służący do zapisywania danych, który ułatwia przywoływanie wspomnień — w dowolnym czasie i miejscu. Usługa Memories jest automatycznie włączana po wyrażeniu zgody na niniejszy Regulamin. Po jej włączeniu usługa pozostaje włączona przez cały okres posiadania konta Snapchat. Możliwe jest jednak wyłączenie niektórych funkcji Memories w Ustawieniach.

Jedną z możliwości, jakie daje usługa Memories, jest ograniczenie dostępu do danych zapisanych w Memories poprzez ustanowienie hasła, które może mieć formę kodu PIN, hasła alfanumerycznego lub innego mechanizmu. Funkcja ta jest zbliżona do blokady urządzenia, z której być może korzystasz w przypadku swoich urządzeń przenośnych: ustanawiając hasło, zmniejszasz prawdopodobieństwo, że niepowołana osoba, która uzyska dostęp do Twojego urządzenia, będzie mogła zobaczyć dane zapisane przez Ciebie w obszarze ograniczonego dostępu Memories. Ostrzegamy jednak: jeśli użytkownik zgubi kod dostępu do Memories, zapomni go lub wprowadzi nieprawidłowy kod zbyt wiele razy, utraci dostęp do treści zapisanych w obszarze o ograniczonym dostępie. Nie oferujemy bowiem funkcji odzyskiwania hasła do tego chronionego obszaru. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pamiętanie swojego hasła. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć naStronie wsparcia.

Istnieje wiele przyczyn utraty dostępu do Twoich treści zapisanych w Memories. Wśród nich są usterki operacyjne lub nasza decyzja o usunięciu Twojego konta. Nie obiecujemy stałej dostępności zapisanych treści, dlatego też zalecamy zapisanie oddzielnej kopii danych zapisywanych w serwisie Memories. Nie możemy zagwarantować, że funkcja Memories spełni wszystkie Twoje potrzeby w zakresie dostępnej pamięci do zapisywania danych. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania limitów dostępnej pamięci w funkcji Memories oraz do ich okresowej modyfikacji według naszego uznania. Podobnie jak w przypadku innych naszych usług, korzystanie z serwisu Memories może zajmować pamięć w Twoim urządzeniu oraz generować opłaty za transmisję danych.

12. Opłaty za transfer danych oraz telefony komórkowe

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty za połączenia komórkowe, które może ponieść w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym za wiadomości tekstowe (takie jak SMS, MMS lub przyszłe protokoły lub technologie tego typu) oraz opłaty za transmisję danych. Jeśli kwestie związane z opłatami są dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z dostawcą danej usługi, zanim zaczniesz korzystać z naszych usług.

Podając nam swój numer telefonu komórkowego, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Snap wiadomości SMS na temat usług, w tym promocji, konta użytkownika oraz jego powiązań ze Snapem. Te wiadomości SMS mogą być wysyłane na numer telefonu komórkowego użytkownika, nawet jeśli numer ten jest zarejestrowany na jakiejkolwiek liście „Nie dzwonić” lub jej międzynarodowym odpowiedniku.

Jeśli zmienisz lub dezaktywujesz numer telefonu komórkowego wykorzystywany do utworzenia konta Snapchat, musisz w ciągu 72 godzin zaktualizować swoje informacje o koncie w ustawieniach, aby zapobiec przesyłaniu innej osobie komunikatów przeznaczonych dla Ciebie.

13. Usługi innych firm

Niektóre usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje, funkcje lub materiały pochodzące od podmiotów zewnętrznych („Materiały zewnętrzne”) lub udostępniać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek materiałów zewnętrznych udostępnianych za pośrednictwem naszych usług (w tym usług oferowanych wspólnie z podmiotem zewnętrznym), stosunki między nim a podmiotem zewnętrznym będą regulowane przez warunki każdej ze stron. Firma Snap ani podmioty z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za regulamin podmiotu zewnętrznego lub inne działania podjęte na mocy regulaminu podmiotu zewnętrznego. Ponadto, korzystając z usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Snap nie jest odpowiedzialna za sprawdzanie lub ocenianie treści, dokładności, kompletności, dostępności, terminowości, ważności, przestrzeganie praw autorskich, legalności, przyzwoitości, jakości lub innych aspektów takich materiały zewnętrznych lub strony internetowe. Nie gwarantujemy ani nie popieramy, nie przyjmujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek usługi podmiotów zewnętrznych ich materiały lub strony internetowe, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi podmiotów zewnętrznych. Materiały zewnętrzne i linki do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika.

14. Modyfikacja i zakończenie świadczenia usług

Stale ulepszamy nasze usługi i tworzymy nowe produkty. Oznacza to, że możemy dodawać lub usuwać funkcje, produkty lub funkcjonalności, a także zawieszać lub całkowicie wstrzymywać usługi. Działania te możemy podejmować w dowolnym czasie i w takim przypadku spróbujemy poinformować o nich użytkownika z wyprzedzeniem, chociaż nie zawsze będzie to możliwe.

Mamy nadzieję, że użytkownik pozostanie dożywotnim Snapchatterem, ale może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając swoje konto Snapchat (lub, w niektórych przypadkach, konto powiązane z odpowiednią częścią usług, z których korzysta użytkownik).

Możemy zakończyć lub tymczasowo zawiesić dostęp użytkownika do usług bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu, naszych Wytycznych dla społeczności lub prawa, z przyczyn od nas niezależnych lub z jakiegokolwiek innego powodu. Oznacza to, że możemy wypowiedzieć niniejszy Regulamin, przestać udostępniać użytkownikowi całości lub części usług czy też nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia w zakresie korzystania z naszych Usług. Mimo że będziemy starać się poinformować o tym użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, nie możemy zagwarantować, że takie powiadomienie będzie możliwe w każdym przypadku. Na przykład możemy dezaktywować Twoje konto ze względu na dłuższy brak aktywności, a także możemy odebrać Ci nazwę użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

Niezależnie od tego, kto wypowie niniejszy Regulamin, zarówno użytkownik, jak i firma Snap nadal będą związani postanowieniami sekcji 3,4 (w zakresie, w jakim obowiązywać będą jakiekolwiek dodatkowe warunki) oraz postanowieniami 6-22 niniejszego Regulaminu.

15. Rekompensata

Użytkownik wyraża zgodę, że wedle obowiązującego prawa, będzie ubezpieczać, bronić i chronić firmę Snap oraz nasze podmioty powiązane, dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, licencjodawców i pośredników, przed wszelkimi skargami, opłatami, roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, należnościami, oraz kosztami (w tym opłatami dla prawników), wynikającymi lub związanymi w dowolny sposób z: (a) dostępem Użytkownika do naszych Usług lub korzystania z nich; (b) treści Użytkownika, w tym roszczeń za naruszenie, związanych z tymi treściami; (c) naruszenia przez Użytkownika tego Regulaminu lub dowolnego obowiązującego prawa, lub przepisu; lub (d) zaniedbania lub celowego działania na szkodę ze strony Użytkownika.

16. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Będziemy z całych sił starać się, aby nasze Usługi stale funkcjonowały bez żadnych zakłóceń. Nie możemy jednak obiecać, że zawsze uda nam się wywiązać z tego zadania.

Niniejsze Usługi są świadczone w stanie, jakim widać oraz przy określonej dostępności, w zakresie dozwolonym przez prawo i z wyjątkami wymienionymi powyżej, bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym w szczególności dorozumianej gwarancji (i) przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, niezakłóconego korzystania i nienaruszania praw osób trzecich lub (ii) gwarancji wynikających ze zwyczajów handlowych. Ponadto, o ile Snap Group Limited usiłuje zapewnić Użytkownikom komfort korzystania z Usług, nie oświadczamy, ani nie gwarantujemy, że: (a) Usługi będą przez cały czas całkowicie bezpieczne, wolne od błędów lub punktualne; (b) Usługi będą zawsze działać bez opóźnień, zakłóceń lub niedoskonałości; lub (c) dowolne treści lub informacje pozyskane za pośrednictwem Usług będą zawsze aktualne lub dokładne.

JEŚLI PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA NIE ZEZWALA NA WYJĄTKI OPISANE W TEJ KLAUZULI, NINIEJSZE WYJĄTKI NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA.

W ramach zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Snap Group Limited, Snap Inc. i nasze podmioty powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności i nie są obarczane zobowiązaniami za dowolne treści, które Użytkownicy lub strony zewnętrzne tworzą, przesyłają, publikują, przesyłają, otrzymują, przeglądają, lub przechowują w lub poprzez nasze Usługi, natomiast Użytkownik rozumie i zgadza się na możliwość natrafienia na treści o charakterze obraźliwym, nielegalnym, mylącym lub w inny sposób nieodpowiednim, za które Snap Group Limited, Snap Inc. i nasze podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności.

Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu wyłącza ani nie ogranicza naszego obowiązku usunięcia treści, jeśli wymagają tego przepisy prawa kraju, w którym użytkownik mieszka.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

Snap Group Limited, Snap Inc., a także nasze podmioty powiązane, dyrektorzy, urzędnicy, akcjonariusze, pracownicy, licencjodawcy, dostawcy i pośrednicy, nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie pośrednie, przypadkowe, szczególne, skutkowe, karne lub wielokrotne szkody, lub wszelkie utraty zysków lub dochodów, utratę danych, możliwości korzystania, reputacji bądź inne straty niematerialne wynikające z: (a) korzystania lub niemożności korzystania przez użytkownika z Usług; (b) dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do Usług; (c) zachowania lub treści innych użytkowników lub osób trzecich w Usługach lub za ich pośrednictwem; (d) nieupoważnionego dostępu do, wykorzystania lub zmiany treści użytkownika. Z wyjątkiem zakresu regulaminu Snap Group Limited, Snap Inc. lub naszych podmiotów powiązanych, w którym określono inaczej, Snap Group Limited, Snap Inc. lub nasze podmioty powiązane nie ponoszą zbiorowej odpowiedzialności za roszczenia związane z naszymi Usługami powyżej kwoty większej niż (a) 100 EUR, a także (b) kwoty, którą Użytkownik zapłacił Snap Group Limited w ciągu poprzednich 12 miesięcy za jakąkolwiek z naszych Usług.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu (lub innych regulaminów, których przestrzegać musi Użytkownik w zakresie Usług świadczonych przez Snap Group Limited, Snap Inc. lub naszych podmiotów powiązanych) nie wyklucza lub ogranicza odpowiedzialności Snap Group Limited, Snap Inc. lub naszych podmiotów powiązanych za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała, wynikające z ich celowego działania lub zaniedbania; (b) oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd; lub (c) każdą inna odpowiedzialność do stopnia niemożności wykluczenia lub ograniczenia takiej odpowiedzialności przez przepisy prawne.

Ponadto, żadne z niniejszych postanowień Regulaminów nie ma wpływu na statutowe prawa Użytkownika jako konsumenta.

JEŚLI PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA NIE DOPUSZCZA ŻADNYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W TEJ KLAUZULI, TAKIE OGRANICZENIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM.

18. Rozstrzyganie i arbitraż sporów

Jeśli masz jakiekolwiek obawy, zachęcamy do porozmawiania o nich. Zachęcamy Użytkowników do kontaktu z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać ich problemy.

Niektóre z naszych Usług mogą podlegać dodatkowym warunkom zawierającym postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów specyficzne dla kraju zamieszkania użytkownika.

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług w imieniu podmiotu gospodarczego (a nie w celach osobistych), wówczas zawiera umowę ze Snap Group Limited, że zgodnie z przepisami prawa wszelkie wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane roszczenia i spory pomiędzy tymi stronami, będą ostatecznie rozstrzygane w wyniku wiążącego arbitrażu, zgodnego z zasadami arbitrażu LCIA, które zostały załączone do tej klauzuli w charakterze odnośnika. Spór rozstrzyga jeden arbiter (wyznaczony przez LCIA), miejscem arbitrażu jest Londyn, a arbitraż prowadzony jest w języku angielskim. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszy punkt, nie może korzystać z Usług.

19. Ekskluzywna lokalizacja

Niniejszy regulamin określa zakres, w którym Użytkownik lub firma Snap mogą zainicjować spór sądowy, w myśl czego zarówno Użytkownik, jak i firma Snap, zgadzają się, że wszelkie roszczenia i spory (wynikające z umowy lub nie) powstałe w związku z Regulaminem użytkowania Usług, będą rozstrzygane wyłącznie przez angielskie sądy w Wielkiej Brytanii, o ile nie jest to zabronione przez przepisy prawne, obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika. Użytkownik i firma Snap wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję tych sądów.

20. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie spory i roszczenia (z tytułu umowy, deliktu lub inne) wynikające z niniejszego Regulaminu lub korzystania z usług (bądź z nimi związane) podlegają prawu Anglii i Walii. Sądy niektórych krajów mogą odmówić stosowania prawa Anglii i Walii w przypadku sporów dotyczących niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik mieszka w takim kraju, do sporów tych mogą stosować się prawa tego kraju.

21. Klauzula salwatoryjna

Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu będzie uznane za niewykonalne, uzna się je za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

22. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin, w tym dodatkowe postanowienia, o których mowa w sekcji 4, stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Snap i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy. Niniejszy Regulamin nie ustanawia ani nie przyznaje żadnych uprawnień dla osób trzecich. Jeśli nie będziemy egzekwować jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, nie zostanie to uznane za zrzeczenie się. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu i świadczenia usług za pośrednictwem innego podmiotu, pod warunkiem, że podmiot ten będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może przekazać nikomu swoich praw i obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu bez naszej zgody. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Kontakt

Snap Group Limited chętnie przyjmuje uwagi, pytania, wątpliwości lub sugestie. Możesz się z nami skontaktować lub uzyskać wsparcie, wypełniając ten formularz internetowy.

Spółką odpowiedzialną za usługi poza Stanami Zjednoczonymi jest Snap Group Limited. Spółka została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, z siedzibą przy 77 Shaftesbury Avenue, London W1D 5DU, United Kingdom. Numer wpisu do rejestru: 09763672. Numer płatnika VAT: GB 237218316.


Zaktualizowaliśmy Regulamin usługi, który wchodzi w życie 30 września 2021 r. Wcześniejszą wersję można obejrzeć poniżej.

Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, wyraża zgodę na Regulamin usługi. Regulamin.

Jeśli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, wyraża zgodę na Regulamin usługi Snap Group Limited.


Regulamin usługi Snap Inc.

(dotyczy użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych)

Obowiązuje od: 30 października 2019

Witamy!

Przygotowaliśmy ten Regulamin usługi (dalej zwany „Regulaminem”), aby poinformować użytkowników o zasadach regulujących nasze stosunki z nimi. Chociaż staraliśmy się go pozbawić języka prawniczego, to w niektórych miejscach Regulamin może nadal wyglądać jak tradycyjna umowa. Przyczyna jest prosta: niniejszy Regulamin pozostaje prawnie wiążącą umową pomiędzy Tobą a firmą Snap Inc.  Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

Korzystanie ze Snapchata, Bitmoji lub dowolnych produktów lub usług powiązanych z tym Regulaminem (dalej zwanych „usługami”), jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przestrzeganie jego zapisów. Oczywiście jeśli nie zgadzasz się z nimi, nie korzystaj z tych usług.

UWAGA: NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ ZAMIESZCZONĄ W DALSZEJ CZĘŚCI. NIE LICZĄC KONKRETNYCH RODZAJÓW SPORÓW WYMIENIONYCH W OWEJ KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ, UŻYTKOWNIK I FIRMA Snap Inc. WYRAŻAJĄ ZGODĘ, ŻE SPORY MIĘDZY NIMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE W DRODZE OBOWIĄZKOWEGO I WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, PONADTO UŻYTKOWNIK I FIRMA Snap Inc.  ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM, A TAKŻE DO GRUPOWEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM.

1. Osoby uprawnione do korzystania z usług

Osoba poniżej 13 roku życia nie może utworzyć konta ani korzystać z usług Snapa. Możemy zaoferować dodatkowe usługi, dla których obowiązuje dodatkowy regulamin, według którego granica wieku użytkowników może być wyższa. Prosimy więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi regulaminami.

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza, że:

 • jest w stanie zawrzeć wiążącą umowę ze Snap Inc.

 • nie jest osobą wyłączoną z otrzymywania usług na mocy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub w innej, adekwatnej jurysdykcji, co obejmuje np. niefigurowanie na liście sankcji Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, obejmującej Specjalnie Wyznaczonych Obywateli, lub nałożenie na użytkownika podobnych zakazów.

 • Nie jest osobą skazaną za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 • Będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszystkich ustaw, rozporządzeń i regulaminów szczebla lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

Jeśli korzystasz z usług w imieniu spółki lub innego podmiotu, oświadczasz, że masz uprawnienia do udzielania wszystkich licencji wskazanych w tym Regulaminie oraz do wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin w imieniu spółki lub innego podmiotu. Jeśli korzystasz z usług w imieniu podmiotu rządu Stanów Zjednoczonych, wyrażasz zgodę na Poprawki do Regulaminu usługi.   Snap Inc. dla użytkowników związanych z rządem Stanów Zjednoczonych.

2. Prawa udzielane użytkownikowi

Firma Snap Inc. udziela Ci osobistej, obowiązującej na całym świecie licencji na dostęp oraz korzystanie z Usług. Licencja ta jest bezpłatna, nieprzenoszalna, niewyłączna, odwołalna oraz niepodlegająca sublicencjonowaniu. Niniejsza licencja udzielana jest wyłącznie w celu korzystania z usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz innymi zasadami, takimi jak nasze Wytyczne dla społeczności.

Usługi obejmują Bitmoji, które umożliwiają użytkownikowi utworzenie awatara z udostępnionych elementów wizualnych („Awatar Bitmoji”). Wszystkie Awatary Bitmoji są wyłączną własnością firmy Snap Inc. i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania każdego z nich w dowolnym celu, w tym promocji naszych produktów i usług.

Każde oprogramowanie dostarczane przez nas może automatycznie pobierać i aktualizować nowe wersje, aktualizacje oraz inne nowe funkcje. Użytkownik ma możliwość dostosowania tych automatycznych pobrań. Wystarczy wejść w ustawienia urządzenia.

Nie wolno Ci kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać lub wypożyczać jakiejkolwiek części naszych usług, a także zakazuje się rozkładania w celu poznania konstrukcji oraz wyciągania kodu źródłowego tego oprogramowania, z wyjątkiem przypadków, w których prawo zezwala na takie czynności lub masz na nie pisemne pozwolenie.

3. Prawa udzielane nam przez użytkownika

Wiele naszych usług pozwala na tworzenie, wgrywanie, zamieszczanie, przesyłanie, otrzymywanie oraz przechowywanie treści. W przypadku skorzystania z tych usług zachowujesz wszelkie prawa własności, które przysługiwały Ci w odniesieniu do tych treści. Przyznajesz nam jednak licencję do korzystania z nich. Zakres tej licencji zależy od tego, z których usług korzystasz oraz od wybranych przez siebie ustawień.

Uwidocznione dla wszystkich informacje przesłane do funkcji Story, a także treści, które użytkownik wysyła do usług wykorzystujących crowdsourcing, w tym Naszej Story, zwane są dalej Treściami publicznymi. Wysyłając do usług każdą treść niebędącą Treścią publiczną, przyznajesz firmie Snap Inc. i naszym podmiotom zależnym licencję, która obowiązuje na całym świecie i nie jest objęta tantiemami, podlega sublicencjonowaniu i jest przenoszalna. Licencja pozwala nam na hostowanie, przechowywanie, korzystanie, wyświetlanie, reprodukowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, edytowanie, publikowanie i rozpowszechnianie tych treści. Licencja jest udzielana w ograniczonym celu obsługi, opracowywania, dostarczania, promocji i doskonalenia istniejących usług oraz badania i tworzenia nowych.

Ponieważ Treści publiczne są ze swej natury materiałami publicznymi i dokumentują wydarzenia interesujące opinię publiczną, udzielana nam przez użytkownika licencja na te treści ma szerszy zakres. W przypadku Treści publicznych użytkownik udziela firmie Snap Inc., naszym podmiotom zależnym oraz naszym partnerom biznesowym takich samych praw, jakich udziela w przypadku Treści niepublicznych, wspomnianych w poprzednim paragrafie, a także licencji wieczystej na tworzenie prac opartych na owych treściach, promocję, wystawianie, transmisję, syndykowanie, publiczne wykonywanie i publiczną prezentację Treści publicznych w dowolnej formie oraz w dowolnych mediach i za pomocą dowolnych metody dystrybucyjnych (znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości). Jeśli użytkownik pojawia się w Treściach publicznych, tworzy je, wgrywa, publikuje lub wysyła, użytkownik udziela firmie Snap. Inc., naszym podmiotom zależnym i partnerom biznesowym licencji i prawa w niezbędnym zakresie. Wspomniane licencja i prawo obejmują możliwość wykorzystania Twojego nazwiska, wizerunku oraz głosu, w tym w treściach komercyjnych lub sponsorowanych. Wspomniane licencja i prawo są wolne od obostrzeń, obowiązujące na całym świecie i wieczyste. Udzielenie tych pozwoleń skutkuje m.in.: zrzeczeniem się prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia ze strony firmy Snap Inc., naszych podmiotów zależnych lub partnerów biznesowych, jeśli nazwisko, wizerunek lub głos użytkownika zostaną przekazane poprzez usługi w aplikacji Snapchat lub dowolnej platformie naszych partnerów biznesowych.

Informacje dotyczące ustawień preferencji dotyczących osób mogących oglądać Twoje treści, znajdują się w naszej Polityce prywatności i na Stronie wsparcia.

Nie jesteśmy do tego zobowiązani, lecz możemy w każdej chwili i z dowolnej przyczyny przejrzeć, kontrolować, usunąć i uzyskać dostęp do Twoich treści. Wspomniane przyczyny mogą obejmować świadczenie i tworzenie usług lub uznanie przez nas, że Twoje treści naruszają niniejszy Regulamin. Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za treści, które tworzy, wgrywa, zamieszcza, wysyła lub przechowuje za pośrednictwem usługi.

Usługi mogą zawierać reklamy. W zamian za zapewnienie przez firmę Snap Inc. dostępu i możliwości korzystania z usług wyrażasz zgodę, na to, że my, nasze podmioty zależne i partnerzy biznesowi, możemy reklamować się w ramach świadczonych usług. Usługi zawierają treści przekazywane nam przez Ciebie i innych użytkowników, dlatego też reklamy mogę niekiedy pojawiać się w pobliżu Twoich treści.

W związku z korzystaniem z Bitmoji udzielasz firmie Snap Inc., naszym podmiotom zależnym i partnerom biznesowym licencji, która jest ważna na całym świecie, wieczysta, nieobejmująca tantiem, podlegająca sublicencjonowaniu oraz przenoszalna. Licencja ta zezwala nam na hostowanie, przechowywanie, używanie, prezentowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, edytowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, promowanie, wystawianie, transmitowanie, syndykowanie, publiczne wykonywanie i dystrybuowanie (a) każdego rzeczywistego lub sztucznego wizerunku, obrazu, głosu, nazwiska, postawy lub innych cech osobistych (zwanych dalej Twoim „Wizerunkiem”), przedstawionych w formie Awataru Bitmoji lub Usług Bitmoji, oraz (b) dowolnych materiałów stworzonych przez Ciebie z wykorzystaniem usług Bitmoji, a także prawo do tworzenia i korzystania z prac powstałych na bazie tych materiałów, w dowolnych mediach lub poprzez dowolne metody rozpowszechniania (znane obecnie lub stworzone w przyszłości). Licencja jest udzielana w ograniczonym celu obsługi, opracowywania, dostarczania, promocji i doskonalenia istniejących usług, oraz badania i tworzenia nowych. Oznacza to między innymi, że użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie od firmy Snap Inc., naszych podmiotów zależnych i partnerów biznesowych, jeśli jego nazwisko, wizerunek lub głos pojawią się w kontekście Bitmoji, zarówno w aplikacji Bitmoji, jak i na jednej z platform naszych partnerów biznesowych.

Jeśli użytkownik otrzyma jakiekolwiek prawa do Awatara Bitmoji, które nie są uwzględnione w niniejszym Regulaminie, jest to równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na nieodwołalne i bezwarunkowe przypisanie firmie Snap Inc. wszystkich takowych dodatkowych praw, tytułów i odsetek związanych z takim Awatarem Bitmoji, w tym również związanych z nim praw autorskich.

Opinie naszych użytkowników są dla nas zawsze bardzo ważne. Jednak użytkownicy, którzy przekazują nam opinie lub sugestie, powinni mieć świadomość, że możemy je wykorzystać bez jakiejkolwiek rekompensaty na ich rzecz, bez ograniczeń i zobowiązań.

4. Treści innych osób

Większość z treści w naszych Usługach wytwarzają użytkownicy, wydawcy oraz inne osoby trzecie. Niezależnie od tego, czy zostaną one udostępnione publicznie, czy przesłane prywatnie, odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie osoba lub organizacja, która je przekazała. Chociaż Snap Group Limited zastrzega sobie prawo przeglądania wszystkich treści pojawiających się w Usługach i usuwania tych, które naruszają niniejszy Regulamin, Wytyczne dotyczące społeczności lub przepisy prawa, nie wszystkie z nich są przez nas moderowane i przeglądane.

Nie chcemy, aby usługi były wykorzystywane w negatywnych celach, co zostało jasno określone w niniejszym Regulaminie, a także naszych Wytycznych dla społeczności. Ponieważ nie przeglądamy wszystkich treści, nie możemy zagwarantować, że treści w Usługach lub sposób korzystania przez użytkowników z naszych Usług zawsze będą zgodne z naszym Regulaminem oraz Wytycznymi.

5. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Z naszej Polityki prywatności dowiesz się, jak przetwarzamy informacje podawane nam przez Ciebie podczas korzystania z naszych usług. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Polityką prywatności. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przesyłanie przez firmę Snap Inc. informacji o Tobie zgodnie z jej zapisami.

6. Poszanowanie praw innych osób

Firma Snap Inc. szanuje prawa innych osób. Taka powinność spoczywa również na Tobie. Użytkownik nie może zatem korzystać ani umożliwiać innym osobom korzystania z usług w sposób, który:

 • narusza prawa innej osoby do komercyjnego wykorzystania jej tożsamości, prawa do prywatności, prawa autorskie, prawa do znaku towarowego lub inne prawa własności intelektualnej;

 • stanowi gnębienie, nękanie lub zastraszanie,

 • zniesławia,

 • polega na spamowaniu lub nagabywaniu innych użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest również do poszanowania praw firmy Snap Inc. i przestrzegania Wytycznych dotyczących markiWytycznych dotyczących marki Bitmoji oraz wszelkich innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez firmę Snap Inc.  Użytkownik nie może dopuścić się żadnej z następujących czynności (ani zezwolić na nie innym osobom):

 • wykorzystywania marki, logo, ikon, elementów interfejsu, projektów, zdjęć, filmów ani żadnych innych materiałów używanych w ramach naszych usług, wyłączając przypadki wyraźnie dozwolone w Wytycznych dotyczących marki, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji lub innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez firmę Snap Inc.

 • naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw do własności intelektualnej należących do firmy Snap Inc.

 • kopiowania, archiwizowania, pobierania, wysyłania, rozpowszechniania, syndykowania, transmisji, wykonywania, wystawiania, udostępniania lub innego wykorzystywania dowolnej części usług lub treści w usługach, wyłączając przypadki określone w niniejszym Regulaminie,

 • korzystania z usług, narzędzi dostarczonych w ramach usług lub treści w usługach do celów komercyjnych bez naszej zgody.

Krótko mówiąc: nie możesz korzystać z usług lub treści w ramach usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. Nie możesz również pomagać innym osobom w takim postępowaniu.

7. Poszanowanie praw autorskich

Firma Snap Inc. przestrzega praw autorskich określonych w ustawie Digital Millennium Copyright Act. W związku z tym, w przypadku uzyskania wiedzy na temat naruszenia takich praw przez jakiekolwiek materiały znajdujące się w naszych usługach, podejmujemy odpowiednie kroki w celu niezwłocznego usunięcia naruszających treści. Jeśli firma Snap Inc. dowie się, że któryś z naszych użytkowników wielokrotnie narusza prawa autorskie, podejmiemy niezbędne i dozwolone kroki w celu zamknięcia konta takiego użytkownika.

Zgłaszanie podejrzeń naruszeń praw autorskich jest proste. Jeżeli podejrzewasz, że jakiekolwiek treści w Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, lub prawa, którymi zarządzasz, prosimy o zgłoszenie tego faktu przy użyciu formularza dostępnego poprzez to narzędzie. Możesz także złożyć zawiadomienie u naszego przedstawiciela:

Snap Inc. Attn: Copyright Agent 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405 e-mail: copyright@snap.com

Adres ten służy wyłącznie do zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich, wiadomości dotyczące innych kwestii będą ignorowane. Aby zgłosić innego rodzaju naruszenie, należy użyć narzędzia dostępnego tutaj.

Jeśli użytkownik chce zgłosić zawiadomienie dla naszego przedstawiciela ds. praw autorskich, musi ono być zgodne z wymaganiami określonymi w 17 U.S.C. § 512(c)(3). Oznacza to, że zawiadomienie musi:

 • zawierać fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich,

 • wskazywać utwór chroniony prawami autorskimi, które potencjalnie zostały naruszone,

 • wskazywać materiał, który potencjalnie narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań je naruszających, i który ma zostać usunięty lub zablokowany, oraz informacje stanowiące niezbędne minimum do zlokalizowania przez nas tego materiału,

 • zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail.

 • zawierać osobiste oświadczenie, w którym użytkownik w dobrej wierze stwierdza, że korzystanie z materiału w sposób będący przedmiotem skargi następuje bez upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisów prawa,

 • zawierać oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo.

8. Bezpieczeństwo

Staramy się, aby nasze usługi były bezpiecznym miejscem dla wszystkich użytkowników. Jednak nie możemy tego zagwarantować. I tutaj zaczyna się Twoja rola. Korzystając z usług, zgadzasz się, że:

 • Nie będziesz wykorzystywać usług do celów bezprawnych lub zakazanych niniejszym Regulaminem.

 • Nie będziesz korzystać z botów, spiderów, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów do uzyskiwania dostępu do usług lub wydobywania z nich danych innych użytkowników.

 • Bez naszej pisemnej zgody nie będziesz wykorzystywać ani tworzyć aplikacji zewnętrznych, komunikujących się z Usługami lub treściami i danymi innych użytkowników.

 • Nie będziesz korzystać z usług w sposób, który mógłby naruszać, zakłócać, negatywnie wpływać lub uniemożliwiać innym użytkownikom pełne korzystanie z usług lub który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć funkcjonowanie usług.

 • Nie będziesz korzystać ani próbować korzystać z konta, nazwy użytkownika lub hasła innego użytkownika bez jego zgody.

 • Nie będziesz próbować pozyskać danych do logowania innych użytkowników.

 • Nie będziesz zamieszczać treści zawierających pornografię, sceny drastyczne, groźby, mowę nienawiści lub podżeganie do przemocy, ani linków do takich materiałów.

 • Nie będziesz wysyłać wirusów ani innego złośliwego kodu bądź w inny sposób naruszać bezpieczeństwa usług.

 • Nie będziesz podejmować prób obejścia stosowanych przez nas technik filtrowania treści ani próbować uzyskać dostępu do obszarów lub funkcji usług, do których nie masz uprawnień.

 • Nie będziesz testować słabych punktów ani w żaden sposób skanować naszych usług, ani żadnych systemów lub sieci.

 • Nie będziesz zachęcać innych osób do podejmowania działań naruszających Regulamin ani takich działań promować.

Podczas korzystania z usług mamy na uwadze również Twoje bezpieczeństwo. W związku z tym nie korzystaj z usług w sposób, który prowadziłby do łamania przepisów o ruchu drogowym i bezpieczeństwie. Przykładowo, nigdy nie korzystaj ze Snapa podczas prowadzenia pojazdu. Stworzenie Snapa nie może być powodem narażania na niebezpieczeństwo siebie ani innych.

9. Twoje konto

Odpowiadasz za wszystkie działania na swoim koncie Snapchat. Dlatego też zabezpieczenie konta jest bardzo ważne. Jednym ze sposobów jest ustanowienie silnego hasła, którego nie używasz do innego konta.

Warunkiem korzystania z Usług jest, oprócz korzystania ze zdrowego rozsądku, jest to, że:

 • nie utworzysz dla siebie więcej niż jednego konta.

 • nie utworzysz kolejnego konta, jeśli poprzednie zostało przez nas zablokowane, chyba że uzyskasz naszą pisemną zgodę.

 • bez naszej pisemnej zgody nie będziesz kupować, sprzedawać, wynajmować ani wydzierżawiać konta Snapchat, Snapów, nazwy użytkownika Snapchata lub łącza do znajomego.

 • Nie będziesz udostępniać swojego hasła innym osobom.

 • Nie będziesz się logować ani próbować uzyskiwać dostępu do usług za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji lub klientów podmiotów zewnętrznych.

Jeśli masz uzasadnione podejrzenia, że ktoś otrzymał dostęp do Twojego konta, prosimy o natychmiastowy kontakt z Działem wsparcia Snapchat.

10. Memories

Memories to nasza usługa zapisywania danych, która ułatwia przywoływanie wspomnień — w dowolnym czasie i miejscu. Usługa Memories jest automatycznie włączana po wyrażeniu zgody na niniejszy Regulamin. Po jej włączeniu usługa pozostaje włączona przez cały okres posiadania konta Snapchat. Możliwe jest jednak wyłączenie niektórych funkcji Memories w Ustawieniach.

Jedną z możliwości, jakie daje usługa Memories, jest ograniczenie dostępu do danych zapisanych w Memories poprzez ustanowienie hasła, które może mieć formę kodu PIN, hasła alfanumerycznego lub innego mechanizmu. Funkcja ta jest zbliżona do blokady urządzenia, z której być może korzystasz na swoich urządzeniach mobilnych: ustanawiając hasło, zmniejszasz prawdopodobieństwo, że niepowołana osoba, która uzyska dostęp do Twojego urządzenia, będzie mogła zobaczyć dane zapisane przez Ciebie w obszarze ograniczonego dostępu Memories. Ostrzegamy jednak: JEŚLI STRACISZ LUB ZAPOMNISZ TWOJE HASŁO DO MEMORIES LUB JEŚLI ZBYT WIELE RAZY WPROWADZISZ NIEPRAWIDŁOWE HASŁO, STRACISZ DOSTĘP DO WSZYSTKICH TREŚCI ZAPISANYCH PRZEZ CIEBIE W CHRONIONYM OBSZARZE MEMORIES. Nie oferujemy bowiem funkcji odzyskiwania hasła do tego chronionego obszaru. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pamiętanie swojego hasła. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć na Stronie wsparcia.

Istnieje wiele przyczyn utraty dostępu do Twoich treści zapisanych w Memories. Wśród nich są usterki operacyjne lub nasza decyzja o usunięciu Twojego konta. Nie obiecujemy stałej dostępności zapisanych treści, dlatego też zalecamy zapisanie oddzielnej kopii danych zapisywanych w serwisie Memories.

Nie możemy zagwarantować, że funkcja Memories spełni wszystkie Twoje potrzeby w zakresie dostępnej pamięci do zapisywania danych. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania limitów dostępnej pamięci w funkcji Memories oraz do ich okresowej modyfikacji według naszego uznania. Podobnie jak w przypadku innych naszych usług, korzystanie z serwisu Memories może zajmować pamięć w Twoim urządzeniu oraz generować opłaty za transmisję danych.

Nie można odsprzedawać miejsca w usłudze Memories. Oznacza to, że użytkownik nie może wykorzystywać tej usługi do prowadzenia własnej usługi przechowywania lub dystrybucji plików dla osób trzecich.

11. Opłaty za transfer danych oraz telefony komórkowe

Ponosisz odpowiedzialność za opłaty telefoniczne, które możesz ponieść w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym opłaty za SMS-y oraz przesyłanie danych. Jeśli nie masz pewności co do wysokości tych opłat, polecamy skontaktowanie się z Twoim dostawcą telefonii przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Jeśli zmienisz lub dezaktywujesz numer telefonu komórkowego wykorzystywany do utworzenia konta Snapchat, musisz w ciągu 72 godzin zaktualizować swoje informacje o koncie za pośrednictwem Ustawień, aby zapobiec przesyłaniu innej osobie przeznaczonych dla Ciebie komunikatów.

12. Usługi partnerów zewnętrznych

Jeśli korzystasz z usługi, funkcji lub funkcjonalności obsługiwanej przez podmiot zewnętrzny, dostępnej za pośrednictwem naszych usług (w tym usług oferowanych przez nas wspólnie z podmiotem zewnętrznym), Twoje relacje z każdą ze stron są regulowane zapisami stosownych regulaminów tych stron. Firma Snap Inc. nie ponosi odpowiedzialności za regulaminy tych podmiotów zewnętrznych oraz ich działania podejmowane zgodnie z tymi regulaminami.

13. Modyfikacja i zakończenie usług

Stale ulepszamy nasze usługi i tworzymy nowe produkty. Oznacza to, że możemy dodawać lub usuwać funkcje, produkty lub funkcjonalności, oraz możemy zawieszać lub całkowicie wstrzymywać świadczone usługi. Możemy podejmować te działania w dowolnej chwili i nie mamy obowiązku powiadamiania Cię o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Mamy nadzieję, że będziesz korzystać z aplikacji Snapchat przez wiele lat, aczkolwiek możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając swoje konto.

Firma Snap Inc. może również wypowiedzieć ten Regulamin w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Oznacza to, że możemy zaprzestać świadczenia Tobie jakichkolwiek usług, lub nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia na Twój dostęp do naszych usług. Na przykład możemy dezaktywować Twoje konto ze względu na dłuższy brak aktywności, a także możemy odebrać Ci nazwę użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

Bez względu na to, która strona wypowie niniejszy Regulamin, jego artykuły 3, 6, 9, 10 i 13-22 pozostaną wiążące zarówno dla Ciebie, jak i firmy Snap Inc.

14. Zwolnienie od odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym prawnie użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie i wyłączenie z odpowiedzialności oraz obronę firmy Snap Inc., naszych podmiotów zależnych, dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, licencjodawców i przedstawicieli. Dotyczy to wszelkich zażaleń, oskarżeń, roszczeń, usterek, strat, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym opłaty prawnicze), wynikających lub w jakikolwiek sposób powiązanych z: (a) dostępem do lub korzystaniem z usług przez użytkownika; (b) treści użytkownika; i (c) naruszenia niniejszego Regulaminu przez użytkownika.

15. Wyłączenia odpowiedzialności

Staramy się, aby nasze usługi działały prawidłowo, a ich funkcjonowanie nie powodowało niedogodności dla użytkowników. Nie możemy jednak obiecać, że zawsze uda nam się to uda.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, JAKI WIDAĆ”, „W STANIE DOSTĘPNOŚCI” ORAZ W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I IMPLIKOWANYCH, W TYM M.IN. IMPLIKOWANYCH GWARANCJI ZDATNOŚCI DO HANDLU, ZDOLNOŚCI SŁUŻENIA W KONKRETNYM CELU, Z KONKRETNEGO TYTUŁU, A TAKŻE NIENARUSZALNOŚCI. PONADTO, O ILE FIRMA Snap Inc.  PODEJMUJE PRÓBY ŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKOM POZYTYWNIE ODBIERANYCH USŁUG, NIE TWIERDZIMY, ANI NIE JESTEŚMY W STANIE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE: (A) USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE BEZPIECZNE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB TERMINOWE; (B) USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE FUNKCJONOWAĆ BEZ OPÓŹNIEŃ, ZAKŁÓCEŃ LUB W SPOSÓB IDEALNY; LUB (C) JAKIEKOLWIEK TREŚCI, TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW LUB INFORMACJE POZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, BĘDĄ TERMINOWE LUB DOKŁADNE.

Firma Snap Inc.  NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOWOLNE TREŚCI STWORZONE, WGRANE, OPUBLIKOWANE, WYSŁANE, OTRZYMANE LUB PRZECHOWYWANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG, PRZEZ CIEBIE, INNEGO UŻYTKOWNIKA LUB PODMIOT ZEWNĘTRZNY. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE MOŻESZ NAPOTKAĆ TREŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBRAŹLIWE, ŁAMIĄCE PRAWO, WPROWADZAJĄCE W BŁĄD LUB W INNY SPOSÓB NIEWŁAŚCIWE, ZA CO FIRMA Snap Inc.  NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJWYŻSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRAWNIE FIRMA Snap Inc.  ORAZ CZŁONKOWIE NASZEGO ZESPOŁU KIEROWNICZEGO, NASI AKCJONARIUSZE, PRACOWNICY, PODMIOTY ZALEŻNE, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY, NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CELOWE, ISTOTNE, ZAWYŻONE LUB WIELOKROTNE USZKODZENIA LUB DOWOLNE UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY ONE PONIESIONE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY DANYCH, UŻYTKOWANIA, DOBREJ WOLI LUB INNYCH DÓBR NIEMATERIALNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z: (A) DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG LUB KORZYSTANIA Z NICH, A TAKŻE NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO USŁUG LUB KORZYSTANIA Z NICH; (B) ZACHOWANIA LUB TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH NA LUB POPRZEZ USŁUGI; A TAKŻE (C) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA LUB ZMIANY TREŚCI UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI FIRMA Snap Inc.  UZYSKA INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA FIRMY Snap Inc. ZA WSZELKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI, W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKRACZA KWOTY 100 DOLARÓW AMERYKAŃSKICH LUB KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY Snap Inc. W PRZECIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY, O ILE TAKA WPŁATA MIAŁA MIEJSCE.

17. Arbitraż, wyłączenie pozwów zbiorowych i wyłączenie postępowania z udziałem ławy przysięgłych

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY, PONIEWAŻ WIĄŻĄ SIĘ ONE Z WYRAŻENIEM ZGODY PRZEZ CIEBIE ORAZ FIRMĘ Snap Inc.  NA ROZSTRZYGNIĘCIE WSZELKICH WYSTĘPUJĄCYCH MIĘDZY NAMI SPORÓW ZA POŚREDNICTWEM WIĘŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO.

 • Zastosowanie umowy arbitrażowej. Użytkownik i firma Snap Inc. wyrażają zgodę, że wszelkie roszczenia i spory (dotyczące umowy, wykroczenia przeciw prawu lub innych kwestii), w tym roszczenia i spory ustawowe, wynikające z niniejszego Regulaminu usługi lub korzystania z usług, które nie mogą być rozstrzygnięte przez sąd ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygnięte na zasadzie wiążącego arbitrażu indywidualnego. Należy podkreślić, że w kwestii tej ani użytkownik, ani firma Snap Inc. nie muszą brać udziału w arbitrażu jakiegokolwiek sporu, w którym obie strony pragną uzyskać godziwe zadośćuczynienie za domniemane bezprawne wykorzystanie praw autorskich, znaku towarowego, nazw handlowych, logo, tajemnic handlowych lub patentów. Uściślając: termin „wszelkie roszczenia i spory” obejmuje również roszczenia i spory, które zaistniały pomiędzy nami jeszcze przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

 • Zasady arbitrażu. Federalna ustawa arbitrażowa (ang. Federal Arbitration Act) określa interpretację i wykonywalność tego postanowienia odnośnie do rozstrzygania sporów. Arbitraż zostanie zainicjowany poprzez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. American Arbitration Association, AAA) i będzie odbywał się na według przepisów arbitrażu konsumenckiego AAA, które będzie można znaleźć tutaj od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Można je również poznać, kontaktując się telefonicznie z AAA, pod numerem 1-800-778-7879. Jeśli AAA nie może przeprowadzić arbitrażu, strony wybiorą alternatywne forum arbitrażowe. Zasady forum arbitrażowego będą określały zasady wszystkich aspektów arbitrażu, z wyjątkiem tych będących w sprzeczności z niniejszym Regulaminem. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia oraz spory, których całkowita kwota zadośćuczynienia dochodzonego wynosi mniej niż 10 000 dolarów amerykańskich, mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu bez obowiązku stawiennictwa, według wyboru strony dochodzącej zadośćuczynienia. W przypadku roszczeń lub sporów, których całkowita kwota dochodzonego roszczenia wynosi ponad 10 000 dolarów amerykańskich, prawo do przeprowadzenia rozprawy zostanie określone zgodnie z zasadami forum arbitrażowego. Każdą decyzję ws. zadośćuczynienia wydaną przez arbitra można przedłożyć do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji.

 • Dodatkowe zasady w przypadku arbitrażu niewymagającego stawiennictwa. Jeśli wybrano arbitraż niewymagający stawiennictwa, zostanie on przeprowadzony telefonicznie, online, w drodze pisemnych oświadczeń lub połączenia tych trzech sposobów. Konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę inicjującą arbitraż. Arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa przez strony lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej.

 • Opłaty. Jeśli zdecydujesz się na rozstrzygnięcie sporu z firmą Snap. Inc. na drodze arbitrażu, nie poniesiesz z tego tytułu żadnych opłat. Firma Snap Inc. zwróci Ci uiszczone przez Ciebie opłaty, a ponadto przepisy arbitrażu konsumenckiego AAA stanowią, że wszelkie opłaty za przesłuchania oraz wynagrodzenia dla arbitra, spoczywają na nas. Jeśli wybrane zostanie inne forum arbitrażowe, firma Snap Inc. również uiści związane z nim opłaty.

 • Kompetencje arbitra. Arbiter zdecyduje o swojej jurysdykcji, a także o ewentualnych prawach i obowiązkach użytkownika oraz firmy Snap. Spór nie zostanie połączony z żadnymi innymi sprawami ani z innymi postępowaniami lub stronami. Arbiter ma upoważnienie do dopuszczania wniosków rozporządzających względem całości lub części roszczenia lub sporu. Arbiter ma upoważnienie do przyznania odszkodowania pieniężnego oraz do przyznania niepieniężnego środka naprawczego lub zadośćuczynienia, dostępnych dla osoby fizycznej na mocy obowiązującego prawa, zasad forum arbitrażu oraz niniejszego Regulaminu. Arbiter wydaje pisemne orzeczenie wraz z uzasadnieniem opisującym zasadnicze ustalenia oraz wnioski na podstawie których wydano orzeczenie, w tym wyliczenie przyznanego odszkodowania. Arbiter ma takie samo prawo do przyznania zadośćuczynienia w poszczególnych sprawach jak sędzia w sądzie powszechnym. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca dla użytkownika i firmy Snap Inc.

 • Zrzeczenie się procesu z udziałem ławy przysięgłych. TY ORAZ FIRMA Snap Inc.  ZRZEKACIE SIĘ WSZELKICH PRAW KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH, DOTYCZĄCYCH UDANIA SIĘ DO SĄDU I PRZEPROWADZENIA PROCESU PRZED OBLICZEM SĘDZIEGO LUB ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. Wraz z firmą Snap Inc. decydujecie się na rozstrzyganie roszczeń i sporów na zasadzie arbitrażu. Procedury arbitrażu są zazwyczaj bardziej ograniczone, skuteczniejsze i tańsze niż procesy sądowe oraz są przedmiotem bardzo ograniczonego badania przez sąd. W przypadku jakichkolwiek sporów sądowych pomiędzy Tobą i firmą Snap Inc. dotyczących anulowania lub egzekucji zasądzenia arbitrażowego, TY ORAZ FIRMA Snap Inc.  ZRZEKACIE SIĘ WSZYSTKICH PRAW DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, wybierając w zamian rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.

 • Zrzeczenie się powództwa grupowego lub skonsolidowanego. WSZYSTKIE ROSZCZENIA ORAZ SPORY BĘDĄCE W ZAKRESIE TEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ MUSZĄ BYĆ PODDAWANE POD ARBITRAŻ LUB ROZSTRZYGNIĘCIE PRAWNE INDYWIDUALNIE, A NIE NA ZASADZIE GRUPOWEJ. ROSZCZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ PODDAWANE POD ARBITRAŻ LUB ROZSTRZYGNIĘTE PRAWNIE WSPÓLNIE LUB W POŁĄCZENIU Z ROSZCZENIAMI INNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA. Jeśli jednak to zrzeczenie się powództwa grupowego lub skonsolidowanego zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne ani Ty, ani my nie jesteśmy uprawnieni do arbitrażu, a wszelkie roszczenia i spory zostaną rozstrzygnięte w sądzie zgodnie z zapisami artykułu 18.

 • Prawo do zrzeczenia się. Strona wobec której dochodzone są roszczenia może zrzec się wszelkich praw oraz ograniczeń określonych w tej umowie arbitrażowej. Zrzeczenie się takie nie będzie stanowiło zrzeczenia się żadnej innej części tej umowy arbitrażu ani w żaden sposób na nie wpływało.

 • Rezygnacja z umowy arbitrażowej. Możesz zrezygnować z umowy arbitrażowej. W takim przypadku ani Ty, ani firma Snap Inc. nie możecie wzajemnie zmusić się do udziału w postępowaniu arbitrażowym. W celu złożenia rezygnacji musisz powiadomić firmę Snap Inc. na piśmie nie później niż 30 dni po zawarciu takiej umowy arbitrażowej. W powiadomieniu musisz zawrzeć swoje imię, nazwisko i adres, nazwę użytkownika Snapchat oraz adres e-mail, który został użyty do utworzenia konta Snapchat (jeśli takie posiadasz), a także jednoznaczne oświadczenie dotyczące chęci rezygnacji z umowy arbitrażowej. Należy wysłać zawiadomienie o rezygnacji na adres: Snap Inc., ATTN: Arbitration Opt-out, 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, lub pocztą elektroniczną na arbitration-opt-out@snap.com.

 • Sąd ds. drobnych roszczeń Niezależnie od powyższego, Ty lub firma Snap Inc. możecie wnieść indywidualne powództwo do sądu ds. drobnych roszczeń.

 • Obowiązywanie umowy arbitrażowej. Niniejsza umowa arbitrażowa obowiązuje również po rozwiązaniu stosunku pomiędzy użytkownikiem a firmą Snap.

18. Wybór sądu

W zakresie regulowanym przez niniejszy Regulamin, Ty lub firma Snap Inc. możecie zainicjować proces w sądzie. Ponadto, w myśl niniejszego Regulaminu, Ty i firma Snap Inc. wyrażacie zgodę, że wszelkie roszczenia i spory (dotyczące umowy, wykroczenia przeciwko prawu lub innych kwestii), w tym roszczeń i sporów ustawowych wynikających z niniejszego Regulaminu korzystania z usług lub wiążących się z nim, będą rozstrzygane wyłącznie w Okręgowym Sądzie Stanów Zjednoczonych Centralnego Okręgu Kalifornii. Jeśli jednak sąd ten nie będzie sprawował pierwotnej jurysdykcji nad danym procesem, wówczas wszelkie roszczenia i spory tego typu będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Najwyższy stanu Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles. Ty oraz firma Snap Inc. wyrażacie zgodę na osobistą jurysdykcję obu sądów.

19. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie roszczenia i spory (z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i innej), w tym roszczenia i spory wynikające z przepisów prawa, Regulaminu lub korzystania z usług z nimi związanych, podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem odnośnych norm kolizyjnych, z wyjątkiem zakresu, w jakim w miejsce tego prawa wchodzi prawo federalne USA.

20. Klauzula salwatoryjna

Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu będzie uznane za niewykonalne, uzna się je za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

21. Dodatkowe warunki dotyczące konkretnych Usług

Ze względu na szeroki zakres naszych Usług, czasem konieczne jest opracowanie dodatkowych regulaminów i warunków dla poszczególnych z nich. Takie dodatkowe regulaminy udostępniane w ramach usług, których dotyczą, stają się częścią Twojej umowy z nami, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tych usług. W przypadku gdy warunki dodatkowe są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, mają przed nimi pierwszeństwo.

22. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin (wraz z każdymi dodatkowymi warunkami, mającymi zastosowanie wobec konkretnych używanych przez użytkownika usług) stanowi całkowitą umowę pomiędzy użytkownikiem i firmą Snap Inc, oraz jest nadrzędny wobec wszystkich wcześniejszych umów.

 • Niniejszy Regulamin nie ustanawia ani nie przyznaje żadnych uprawnień dla osób trzecich.

 • Nieegzekwowanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się z jego obowiązywania.

 • Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

 • Nie możesz przekazać nikomu swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez naszej zgody.

Kontakt

Firma Snap Inc. chętnie przyjmie Twoje komentarze, pytania, wątpliwości oraz sugestie. Prosimy o kontakt za pośrednictwem strony https://support.snapchat.com/.

Siedziba firmy Snap Inc. mieści się w Stanach Zjednoczonych, pod adresem 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, Kalifornia 90405.


Regulamin usługi Snap Group Limited

(dotyczy użytkowników mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi)

Obowiązuje od: 27 maja 2020

Witamy!

Przygotowaliśmy ten Regulamin usługi (dalej zwany „Regulaminem”), aby poinformować użytkowników o zasadach regulujących nasze stosunki z nimi. Chociaż staraliśmy się go pozbawić języka prawniczego, to jednak w niektórych miejscach Regulamin może nadal wyglądać jak tradycyjna umowa. Istnieje ku temu dobry powód: Regulamin ten nadal stanowi formę prawnie wiążącej umowy pomiędzy Tobą a Snap Group Limited. Prosimy więc się z nim dokładnie zapoznać.

Aby korzystać ze Snapchata, Bitmoji lub innych produktów lub usług odwołujących się do niniejszego Regulaminu (zwanych dalej łącznie „Usługami”), użytkownik musi najpierw zaakceptować nasz Regulamin i Politykę prywatności, przedstawione użytkownikowi (i) po pierwszym uruchomieniu aplikacji oraz (ii) po dokonaniu istotnych zmian w Regulaminie lub Polityce prywatności. Oczywiście jeśli nie zgadzasz się z nimi, nie korzystaj z tych usług.

Niniejszy Regulamin stosuje się do użytkownika, jeśli mieszka on poza Stanami Zjednoczonymi lub korzysta z Usług w imieniu osoby prawnej mającej siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych lub korzysta z Usług w imieniu osoby prawnej mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych, zastosowanie ma Regulamin usług Snap Inc..

INFORMACJA O ARBITRAŻU: JEŚLI UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ, OSOBA PRAWNA JEST ZWIĄZANA KLAUZULĄ ARBITRAŻOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W DALSZEJ CZĘŚCI REGULAMINU.

1. Osoby uprawnione do korzystania z usług

Osoba poniżej 13 roku życia nie może utworzyć konta ani korzystać z usług Snapa. Możemy zaoferować dodatkowe usługi, dla których obowiązuje dodatkowy regulamin, a granica wieku użytkownika może być wyższa. Prosimy więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi regulaminami.

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza, że:

 • jest w stanie zawrzeć wiążącą umowę ze Snap Group Limited.

 • nie jest osobą wykluczoną z grona osób mogących być odbiorcami Usługi zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub mającym zastosowanie prawem innego państwa, w tym między innymi nie znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami (ang. „Specially Designed Nationals”) prowadzonej przez amerykański Departament Skarbu ani nie jest objęty innym podobnym zakazem.

 • nie jest osobą skazaną za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 • będzie stosować się do niniejszego Regulaminu oraz wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów lokalnych, stanowych, krajowych oraz międzynarodowych.

Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia wszystkich licencji wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na Regulamin w imieniu tego przedsiębiorstwa lub podmiotu.

2. Prawa udzielane użytkownikowi

Snap Group Limited udziela Ci osobistej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołanej oraz bez prawa do sublicencjonowania licencji na dostęp oraz korzystanie z Usług. Niniejsza licencja udzielana jest wyłącznie w celu korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz innymi zasadami, takimi jak nasze Wytyczne dla społeczności.

Usługi obejmują Bitmoji, które umożliwiają użytkownikowi utworzenie awatara z udostępnionych elementów wizualnych („Awatar Bitmoji”). Wszystkie Awatary Bitmoji stanowią wyłączną własność Snap Group Limited (lub jej podmiotów powiązanych), która zastrzega sobie prawo ich wykorzystywania do dowolnego celu, w tym do promowania swoich produktów i usług.

Każde oprogramowanie dostarczane przez nas może automatycznie pobierać i aktualizować nowe wersje, aktualizacje oraz inne nowe funkcje. W ustawieniach urządzenia możesz dostosować te automatyczne pobierania.

Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, powielać, sprzedawać lub wydzierżawiać jakiejkolwiek części naszych Usług. Użytkownik nie może również dokonywać inżynierii wstecznej lub podejmować prób wydobycia kodu źródłowego oprogramowania, chyba że takie ograniczenia są zabronione prawem lub użytkownik uzyskał nasze pisemne zezwolenie na takie czynności.

3. Prawa udzielane nam przez użytkownika

Wiele naszych usług pozwala na tworzenie, wgrywanie, zamieszczanie, przesyłanie, otrzymywanie oraz przechowywanie treści. W przypadku skorzystania z tych usług zachowujesz wszelkie prawa własności, jakie przysługiwały Ci do tych treści. Udzielasz nam jednak licencji do korzystania z nich. Zakres tej licencji zależy od tego, z których Usług korzystasz oraz od wybranych przez siebie ustawień.

Informacje przesłane do funkcji Story, które zostały ustawione jako widoczne dla wszystkich, a także treści, które użytkownik wysyła do Usług wykorzystujących crowdsourcing, w tym Nasza Story, zwane są dalej „treściami publicznymi”. Na wszystkie treści przesyłane do Usług, inne niż Treści publiczne, użytkownik udziela Snap Group Limited, Snap Inc. i podmiotom z nimi powiązanym nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej, zbywalnej licencji i z prawem udzielania sublicencji na hostowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, wyświetlanie, powielanie, modyfikowanie, adaptację, edytowanie, publikowanie i rozpowszechnianie tych treści przez cały okres korzystania przez użytkownika z Usług. Licencja udzielana jest w ograniczonym celu, jakim jest prowadzenie, rozwijanie, świadczenie, promowanie i ulepszanie Usług oraz badanie i rozwijanie nowych Usług.

Ponieważ Treści publiczne są ze swej natury materiałami publicznymi i dokumentują wydarzenia interesujące opinię publiczną, udzielana nam przez użytkownika licencja na te treści ma szerszy zakres. W przypadku Treści publicznych użytkownik przyznaje Snap Group Limited, Snap Inc., naszym podmiotom powiązanym i partnerom biznesowym wszystkie te uprawnienia, które przyznaje w przypadku Treści niepublicznych wymienionych w akapicie poprzedzającym, jak również nieograniczoną czasowo licencję na tworzenie utworów zależnych, promowanie, wystawianie, nadawanie, sprzedaż z rozpowszechnianiem, publiczne wykonywanie i publiczne wystawianie Treści publicznych w dowolnej postaci oraz na wszystkich nośnikach i metodach dystrybucji (znanych obecnie lub opracowanych później). W zakresie, w jakim jest to niezbędne, gdy użytkownik tworzy, przesyła, wysyła lub zamieszcza Treści publiczne albo w nich występuje, udziela również Snap Group Limited, Snap Inc., podmiotom z nimi powiązanymi i partnerom biznesowym nieograniczonej przedmiotowo, terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku i głosu użytkownika. Oznacza to między innymi, że użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Snap Group Limited, Snap Inc., podmiotów z nimi powiązanych i ich partnerów biznesowych w razie pojawienia się jego imienia i nazwiska, wizerunku lub głosu w Usługach, czy to w aplikacji Snapchat, czy na platformie jednego z naszych partnerów biznesowych.

Dodatkowe informacje o ustawieniach pozwalających na kontrolę dostępu do Twoich treści można znaleźć w naszej Polityce prywatności i na stronie Wsparcia.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszystkich treści, (i) które naszym zdaniem naruszają niniejszy Regulamin lub nasze Wytyczne dla społeczności, lub (ii) gdy jest to niezbędne do wypełnienia przez nas naszych obowiązków prawnych. Za treści, które użytkownik tworzy, przesyła, zamieszcza, wysyła lub przechowuje w Usługach, odpowiada wyłącznie on sam.

Usługi mogą zawierać reklamy. W zamian za umożliwienie użytkownikowi dostępu do Usług i korzystania z nich użytkownik zgadza się, że firma Snap Inc., podmioty z nią powiązane i partnerzy zewnętrzni mogą umieszczać reklamy w Usługach, w tym reklamy spersonalizowane w oparciu o informacje, które użytkownik nam przekazał lub które od niego zebraliśmy lub które o nim uzyskaliśmy. Ponieważ Usługi zawierają treści przekazywane nam przez użytkownika i innych użytkowników, reklamy mogą być niekiedy wyświetlane w pobliżu treści użytkownika, między nimi, nad nimi i wewnątrz nich.

W związku z Twoim korzystaniem z Bitmoji udzielasz firmie Snap Group Limited, Snap Inc., naszym podmiotom zależnym i partnerom biznesowym licencji, która jest ważna na całym świecie, wieczysta, nieobejmująca tantiem, podlegająca sublicencjonowaniu oraz przenoszalna. Licencja ta zezwala nam na hostowanie, przechowywanie, używanie, prezentowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, edytowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, promowanie, wystawianie, transmitowanie, syndykowanie, publiczne wykonywanie i dystrybuowanie (a) każdego rzeczywistego lub sztucznego wizerunku, obrazu, głosu, nazwiska, postawy lub innych cech osobistych (zwanych dalej Twoim „Wizerunkiem”), przedstawionych w formie Awataru Bitmoji lub Usług Bitmoji, oraz (b) dowolnych materiałów stworzonych przez Ciebie z wykorzystaniem usług Bitmoji, a także prawo do tworzenia i korzystania z prac powstałych na bazie tych materiałów, w dowolnych mediach lub poprzez dowolne metody rozpowszechniania (znane obecnie lub stworzone w przyszłości). Licencja udzielana jest w ograniczonym celu, jakim jest prowadzenie, rozwijanie, świadczenie, promowanie i ulepszanie Usług oraz badanie i rozwijanie nowych Usług. Oznacza to między innymi, że użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Snap Group Limited, Snap Inc., podmiotów z nimi powiązanych i ich partnerów biznesowych w razie pojawienia się jego imienia i nazwiska, wizerunku lub głosu w Usługach, czy to w aplikacji Bitmoji, czy na platformie jednego z naszych partnerów biznesowych.

W przypadku gdy użytkownik opracuje Awatar Bitmoji lub domniemywa się, że przysługują mu prawa do niego (a w przypadku praw autorskich, z tytułu obecnie dokonanej cesji przyszłych praw autorskich), użytkownik zgadza się dokonać nieodwołalnie i bezwarunkowo cesji tych dodatkowych praw, tytułów prawnych i korzyści, w tym wszystkich praw autorskich, wynikających z takiego Awatara Bitmoji, z pełną gwarancją i bez jakichkolwiek obciążeń, na rzecz Snap Group Limited.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się — lub, w przypadku gdy zrzeczenie się jest niedozwolone, zobowiązuje się nie dochodzić od firmy Snap Group Limited lub podmiotów od nich zależnych — wszelkich autorskich praw osobistych lub równoważnych praw, jakie mogą mu przysługiwać do Awatara Bitmoji na całym świecie.

Chociaż nie mamy takiego obowiązku, możemy uzyskać dostęp do dowolnego Awatara Bitmoji, przeglądać go, wyświetlać i usuwać w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Za korzystanie z utworzonego za pośrednictwem naszych Usług Awatara Bitmoji wyłączną odpowiedzialność ponosi jednak użytkownik.

Zawsze chętnie poznajemy opinie naszych użytkowników. Jednak użytkownicy, którzy przekazują nam opinie lub sugestie, powinni mieć świadomość, że możemy je wykorzystać bez jakiejkolwiek rekompensaty na ich rzecz, bez ograniczeń i zobowiązań.

4. Treści innych osób

Większość z treści w naszych Usługach wytwarzają użytkownicy, wydawcy oraz inne osoby trzecie. Niezależnie od tego, czy zostaną one udostępnione publicznie, czy przesłane prywatnie, odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie osoba lub organizacja, która je przekazała. Chociaż Snap Group Limited zastrzega sobie prawo przeglądania wszystkich treści pojawiających się w Usługach i usuwania tych, które naruszają niniejszy Regulamin, Wytyczne dotyczące społeczności lub przepisy prawa, nie wszystkie z nich są przez nas moderowane i przeglądane.

Ten Regulamin oraz naszych Wytyczne dla społeczności to nasz sposób na wyrażenie, że nie chcemy, aby Usługi wykorzystywano do złych celów. Ponieważ nie przeglądamy wszystkich treści, nie możemy zagwarantować, że treści w Usługach lub sposób korzystania przez użytkowników z naszych Usług zawsze będą zgodne z naszym Regulaminem oraz Wytycznymi.

5. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak są przetwarzane ich dane podczas korzystania z Usług, czytając naszą Politykę prywatności.

6. Poszanowanie praw innych osób

Snap Group Limited szanuje prawa innych osób. I Ty też powinieneś. Użytkownik nie może zatem korzystać ani umożliwiać innym osobom korzystania z Usług w sposób, który:

 • narusza prawo do wizerunku, prawo do prywatności, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich;

 • poniża, znęca się lub zastrasza;

 • zniesławia;

 • polega na spamowaniu lub nagabywaniu innych użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest również do poszanowania praw Snap Inc. i przestrzegania Wytycznych dotyczących marki, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji oraz wszelkich innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez Snap Inc. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania żadnej z poniższych czynności (i nieumożliwiania ich wykonywania innym osobom).

 • wykorzystywania marki, logo, ikon, interfejsu użytkownika, projektów zdjęć, filmów ani żadnych innych materiałów używanych w ramach naszych Usług, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi w Wytycznych dotyczących marki, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji lub innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez Snap Inc.

 • naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej Snap Inc.

 • kopiowania, archiwizowania, pobierania, wysyłania, rozpowszechniania, syndykowania, transmisji, wykonywania, wystawiania, udostępniania lub innego wykorzystywania dowolnej części usług lub treści w usługach, wyłączając przypadki określone w niniejszym Regulaminie,

 • korzystania z Usług, narzędzi dostarczonych w ramach Usług lub treści w Usługach do celów komercyjnych bez naszej zgody.

Krótko mówiąc: nie możesz korzystać z Usług lub treści w ramach Usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. Nie możesz również pomagać innym osobom w takim postępowaniu.

7. Poszanowanie praw autorskich

Snap Group Limited przestrzega praw autorskich określonych w ustawie Digital Millennium Copyright Act. W związku z tym podejmujemy uzasadnione kroki w celu szybkiego usunięcia z naszych Usług wszystkich materiałów naruszających prawa autorskie, o których się dowiemy. Jeśli użytkownik aplikacji należących do Snap Group Limited wielokrotnie naruszył prawa autorskie, zamkniemy konto takiego użytkownika.

Zgłaszanie podejrzeń naruszeń praw autorskich jest proste. Jeżeli podejrzewasz, że jakiekolwiek treści w Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, lub prawa, którymi zarządzasz, prosimy o zgłoszenie tego faktu przy użyciu formularza dostępnego poprzez to narzędzie. Możesz także złożyć zawiadomienie u naszego przedstawiciela:

Snap Inc. Attn: Copyright Agent 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405 e-mail: copyright@snap.com

Adres ten służy wyłącznie do zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich, wiadomości dotyczące innych kwestii będą ignorowane. Aby zgłosić innego rodzaju naruszenie, należy użyć narzędzia dostępnego tutaj.

Powiadomienie wysłane do agenta ds. praw autorskich musi:

 • zawierać fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich,

 • wskazywać utwór chroniony prawami autorskimi, które zostały naruszone,

 • wskazywać materiał, który narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań je naruszających, i który ma zostać usunięty lub zablokowany, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania przez nas tego materiału,

 • zawierać Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu oraz adres e-mail,

 • zawierać osobiste oświadczenie, potwierdzające, że korzystanie z materiału w sposób będący przedmiotem skargi następuje bez upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisów prawa,

 • zawierać oświadczenie potwierdzające dokładność informacji zawartych w powiadomieniu oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, upoważnienie zgłaszającego do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

8. Bezpieczeństwo

Staramy się, aby nasze usługi były bezpiecznym miejscem dla wszystkich użytkowników. Jednak nie możemy tego zagwarantować. I tutaj zaczyna się Twoja rola. Korzystając z usług, zgadzasz się, że:

 • Nie będziesz wykorzystywać usług do celów bezprawnych lub zakazanych niniejszym Regulaminem.

 • Nie będziesz korzystać z botów, spiderów, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów do uzyskiwania dostępu do Usług lub wydobywania z nich danych innych użytkowników.

 • Bez naszej pisemnej zgody nie będziesz wykorzystywać ani tworzyć aplikacji zewnętrznych, komunikujących się z Usługami lub treściami i danymi innych użytkowników.

 • Nie będziesz wykorzystywać Usług w sposób mogący ingerować, przeszkadzać, niekorzystnie oddziaływać lub uniemożliwiać innym użytkownikom pełne korzystanie z Usług, bądź mogący uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć działanie Usług.

 • Nie będziesz korzystać ani próbować korzystać z konta, nazwy użytkownika lub hasła innego użytkownika bez jego zgody.

 • Nie będziesz próbować pozyskać danych do logowania innych użytkowników.

 • Nie będziesz zamieszczać treści zawierających pornografię, sceny drastyczne, groźby, mowę nienawiści lub podżeganie do przemocy.

 • Nie będziesz wysyłać wirusów ani innego złośliwego kodu bądź w inny sposób naruszać bezpieczeństwa usług.

 • Nie będziesz podejmować prób obejścia stosowanych przez nas technik filtrowania treści ani próbować uzyskać dostępu do obszarów lub funkcji usług, do których nie masz uprawnień.

 • Nie będziesz sondować, skanować ani testować podatności naszych Usług, systemów i sieci na atak.

 • Nie będziesz zachęcać innych osób do podejmowania działań naruszających Regulamin ani takich działań promować.

Podczas korzystania z usług mamy na uwadze również Twoje bezpieczeństwo. W związku z tym nie korzystaj z usług w sposób, który prowadziłby do łamania przepisów o ruchu drogowym i bezpieczeństwie. Przykładowo, nigdy nie korzystaj ze Snapa podczas prowadzenia pojazdu. Stworzenie Snapa nie może być powodem narażania na niebezpieczeństwo siebie ani innych.

9. Twoje konto

Odpowiadasz za wszystkie działania prowadzone na Twoim koncie Snapchat. Dlatego też zabezpieczenie własnego konta jest bardzo ważne. Jednym ze sposobów jest wybranie silnego hasła, którego nie używasz do innego konta.

Warunkiem korzystania z Usług jest, oprócz korzystania ze zdrowego rozsądku jest to, że:

 • Nie utworzysz dla siebie więcej niż jednego konta.

 • Nie stworzysz kolejnego konta, jeśli poprzednie zostało przez zablokowane, chyba że po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.

 • Bez naszej pisemnej zgody nie będziesz kupować, sprzedawać, wynajmować lub wydzierżawiać konta Snapchat, Snapów, nazwy użytkownika Snapchat lub łącza do znajomego.

 • Nie będziesz udostępniać swojego hasła innym osobom.

 • Nie będziesz logować się do Usług ani próbować uzyskać dostęp do nich za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji lub klientów innych firm.

Jeśli uważasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta, natychmiast skontaktuj się z Działem Wsparcia Snapchat.

10. Memories

Memories to nasza usługa zapisywania danych, która ułatwia przywoływanie wspomnień — w dowolnym czasie i miejscu. Usługa Memories jest automatycznie włączana po wyrażeniu zgody na niniejszy Regulamin. Po jej włączeniu usługa pozostaje włączona przez cały okres posiadania konta Snapchat. Możliwe jest jednak wyłączenie niektórych funkcji Memories w Ustawieniach.

Jedną z możliwości, jakie daje usługa Memories, jest ograniczenie dostępu do danych zapisanych w Memories poprzez ustanowienie hasła, które może mieć formę kodu PIN, hasła alfanumerycznego lub innego mechanizmu. Funkcja ta jest zbliżona do blokady urządzenia, z której być może korzystasz w przypadku swoich urządzeń przenośnych: ustanawiając hasło, zmniejszasz prawdopodobieństwo, że niepowołana osoba, która uzyska dostęp do Twojego urządzenia, będzie mogła zobaczyć dane zapisane przez Ciebie w obszarze ograniczonego dostępu Memories. Ostrzegamy jednak: jeśli użytkownik zgubi kod dostępu do Memories, zapomni go lub wprowadzi nieprawidłowy kod zbyt wiele razy, utraci dostęp do treści zapisanych w obszarze o ograniczonym dostępie. Nie oferujemy bowiem funkcji odzyskiwania kodu do tego chronionego obszaru. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pamiętanie swojego hasła. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć na stronie Wsparcia.

Treści, które użytkownik zapisał w usłudze Memories, mogą stać się niedostępne z wielu powodów, na przykład z powodu usterek w działaniu usługi lub naszej decyzji o zamknięciu konta użytkownika. Ponieważ nie możemy obiecać, że treści użytkownika będą zawsze dostępne, zalecamy przechowywanie osobnej kopii treści zapisywanych w usłudze Memories.

Nie obiecujemy, że serwis Memories spełni wszystkie Twoje potrzeby w zakresie dostępnej pamięci do zapisywania danych. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania limitów dostępnej pamięci w serwisie Memories oraz do ich okresowej modyfikacji według naszego uznania. Podobnie jak w przypadku innych naszych Usług, korzystanie z serwisu Memories może zajmować pamięć w Twoim urządzeniu oraz generować opłaty za transmisję danych.

Nie można odsprzedawać miejsca w usłudze Memories. Oznacza to, że użytkownik nie może wykorzystywać tej usługi do prowadzenia własnej usługi przechowywania lub dystrybucji plików dla osób trzecich.

11. Opłaty za transfer danych oraz telefony komórkowe

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłaty telefoniczne, które może ponieść w związku z korzystaniem z naszych Usług, w tym opłaty za SMS-y oraz przesyłanie danych. Jeśli nie masz pewności co do tych opłat, polecamy skontaktowanie się z dostawcą takich usług przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Jeśli zmienisz lub dezaktywujesz numer telefonu komórkowego wykorzystywany do utworzenia konta Snapchat, musisz w ciągu 72 godzin zaktualizować swoje informacje o koncie za pośrednictwem Ustawień, aby zapobiec przesyłaniu innej osobie przeznaczonych dla Ciebie komunikatów.

12. Usługi partnerów zewnętrznych

Jeśli korzystasz z usługi, funkcji lub funkcjonalności dostarczanej przez podmiot zewnętrzny i udostępnianej za pośrednictwem naszych Usług (w tym Usług oferowanych wspólnie z podmiotem zewnętrznym), regulamin odpowiedniego podmiotu będzie regulował Twoje relacje z tym podmiotem. Snap Group Limited i Snap Inc. nie odpowiadają za regulaminy firm zewnętrznych ani podjęte na ich podstawie działania.

13. Modyfikacja i zakończenie świadczenia usług

Stale ulepszamy nasze Usługi i tworzymy nowe produkty. Oznacza to, że możemy dodawać lub usuwać funkcje, produkty lub funkcjonalności oraz zawieszać lub całkowicie wstrzymywać świadczenie pewnych usług. Działania te możemy podejmować w dowolnym czasie i w takim przypadku spróbujemy poinformować o nich użytkownika z wyprzedzeniem, chociaż nie zawsze będzie to możliwe.

Choć mamy nadzieję, że użytkownik będzie korzystać z aplikacji Snapchat przez wiele lat, może on wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając konto.

Snap Group Limited może również wypowiedzieć niniejszy Regulamin, jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu, naszych Wytycznych dla społeczności lub przepisów prawa, bądź z dowolnego powodu leżącego poza naszą kontrolą. Chociaż spróbujemy poinformować o tym użytkownika z wyprzedzeniem, nie możemy zagwarantować, że nam się to uda. Nasze prawo do wypowiedzenia niniejszego Regulaminu oznacza, że możemy zaprzestać świadczenia użytkownikowi Usług bądź nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia na możliwość korzystania przez użytkownika z Usług. Na przykład możemy dezaktywować Twoje konto ze względu na dłuższy brak aktywności, a także możemy odebrać Ci nazwę użytkownika w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

Niezależnie od tego, kto wypowiada niniejszy Regulamin, zarówno użytkownik, jak i Snap Group Limited, pozostają związani punktami 3, 6, 9, 10 i 13–22 Regulaminu.

14. Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się, w zakresie dozwolonym przez prawo, na zwolnienie z odpowiedzialności i ochronę Snap Group Limited, Snap Inc., podmiotów z nimi powiązanych, ich członków zarządu, członków kierownictwa, akcjonariuszy, pracowników, licencjodawców, dostawców i agentów przed wszystkimi skargami, zarzutami, roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, należnościami i wydatkami (w tym honorariami zawodowych pełnomocników) spowodowanych, związanych z lub wynikających w jakikolwiek sposób z (a) korzystania przez użytkownika z Usług lub dostępu do nich; (b) treści użytkownika; oraz (c) naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu.

15. Wyłączenia odpowiedzialności

Staramy się, aby nasze usługi działały prawidłowo, a ich funkcjonowanie nie powodowało niedogodności dla użytkowników. Nie możemy jednak obiecać, że zawsze uda nam się to uda.

Niniejsze Usługi są świadczone bez gwarancji jakości i dostępności oraz, w zakresie dozwolonym przez prawo, bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym w szczególności dorozumianej gwarancji (i) przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, niezakłóconego korzystania i nienaruszania praw osób trzecich lub (ii) gwarancji wynikających ze zwyczajów handlowych. Co więcej, mimo że Snap Group Limited stara się zapewnić użytkownikowi komfort korzystania z usługi, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że: (a) Usługi będą zawsze bezpieczne, pozbawione błędów lub terminowe; (b) Usługi będą zawsze funkcjonować bez opóźnień, zakłóceń lub w sposób idealny; lub (c) treści, treści użytkowników lub informacje uzyskiwane w Usługach lub za ich pośrednictwem będą terminowe, punktualne lub dokładne.

JEŚLI PRAWO KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA NIE DOPUSZCZA WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYMIENIONYCH W NINIEJSZYM PUNKCIE, WYŁĄCZENIA TE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA.

Snap Group Limited, Snap Inc. i podmioty z nimi powiązane nie przyjmują ani nie ponoszą odpowiedzialności za dowolne treści stworzone, wgrane, opublikowane, wysłane, otrzymane lub przechowywane na lub za pośrednictwem naszych usług, przez ciebie, innego użytkownika lub podmiot zewnętrzny. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę, że możesz napotkać treści, które mogą być obraźliwe, łamiące prawo, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niewłaściwe, za co Snap Group Limited, Snap Inc. ani inne podmioty powiązane w żadnym wypadku nie będą ponosiły odpowiedzialności.

Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu wyłącza ani nie ogranicza naszego obowiązku usunięcia treści, jeśli wymagają tego przepisy prawa kraju zamieszkania użytkownika.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

Snap Group Limited, Snap Inc., podmioty z nimi powiązane oraz ich członkowie zarządu, akcjonariusze, pracownicy, podmioty powiązane, licencjodawcy, dostawcy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe, wielokrotne lub odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze karnym, za bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków lub przychodów, utratę danych, możliwości korzystania, reputacji bądź inne straty niematerialne wynikające z: (a) korzystania lub niemożności korzystania przez użytkownika z Usług; (b) dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do Usług; (c) zachowania lub treści innych użytkowników lub osób trzecich w Usługach lub za ich pośrednictwem; (d) nieupoważnionego dostępu do wykorzystania lub zmiany treści użytkownika. Łączna odpowiedzialność Snap Group Limited, Snap Inc. lub podmiotów z nimi powiązanych za wszystkie roszczenia dotyczące Usług nie przekroczy w żadnym razie kwoty zapłaconej przez użytkownika na rzecz Snap Group Limited w ciągu ostatnich 12 miesięcy za płatne Usługi lub maksymalnie kwoty 100 euro.

Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu (lub — aby uniknąć wątpliwości — jakichkolwiek innych warunków, którym podlega użytkownik w odniesieniu do Usług świadczonych przez Snap Group Limited, Snap Inc. lub podmioty z nimi powiązane) nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Snap Group Limited, Snap Inc. lub podmiotów z nimi powiązanych: a) za zgon lub uszkodzenie ciała wynikające z ich celowego działania lub zaniedbania; b) za oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd; lub c) każdej innej odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim taka odpowiedzialność nie może być zgodnie z prawem wyłączona lub ograniczona.

JEŚLI PRAWO KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKÓW NIE DOPUSZCZA JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYMIENIONEGO W NINIEJSZYM PUNKCIE, OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA.

17. Rozstrzyganie sporów. Arbitraż.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy, zachęcamy do porozmawiania o nich. Skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem.

Niektóre z naszych Usług mogą podlegać dodatkowym warunkom zawierającym postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów specyficzne dla kraju zamieszkania użytkownika.

Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu osoby prawnej (a nie do użytku osobistego), użytkownik i Snap Group Limited zgadzają się, że w zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie spory i roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu lub korzystania z Usług bądź z nimi związane będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem arbitrażu LCIA, który jest włączony do niniejszego punktu przez odniesienie. Spór rozstrzyga jeden arbiter (wyznaczony przez LCIA), miejscem arbitrażu jest Londyn, a arbitraż prowadzony jest w języku angielskim. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszy punkt, nie może korzystać z Usług.

18. Wybór sądu

W zakresie, w jakim stronom wolno zgodnie z niniejszym Regulaminem wystąpić na drogę sądową, zarówno użytkownik, jak i Snap Group Limited zgadzają się, że wszystkie spory i roszczenia (z umowy lub inne) wynikające z tytułu niniejszego Regulaminu lub korzystania z Usług bądź z nimi związane będą rozstrzygane w postępowaniu sądowym wyłącznie w sądach angielskich, chyba że zabrania tego prawo kraju, w którym użytkownik mieszka. Użytkownik i Snap Group Limited wyrażają zgodę na wyłączną właściwość tych sądów.

19. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie spory i roszczenia (z tytułu umowy lub inne) wynikające z niniejszego Regulaminu lub korzystania z Usług bądź z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii. Sądy niektórych krajów mogą odmówić stosowania prawa Anglii i Walii do niektórych sporów dotyczących niniejszego Regulaminu. Jeśli mieszkasz w takim kraju, do sporów mogą stosować się prawa Twojego kraju.

20. Klauzula salwatoryjna

Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu będzie uznane za niewykonalne, uzna się je za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

21. Dodatkowe warunki dotyczące konkretnych Usług

Ze względu na szeroki zakres naszych Usług, czasem konieczne jest opracowanie dodatkowych regulaminów i warunków dla poszczególnych z nich. Owe dodatkowe warunki, przedstawiane użytkownikowi przed dostępem do odpowiedniej Usługi, stają się częścią umowy między użytkownikiem a nami w momencie ich akceptacji przez użytkownika. W przypadku gdy warunki dodatkowe są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, mają przed nimi pierwszeństwo.

22. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i Snap Group Limited i zastępują wszystkie poprzednie porozumienia.

 • Nie ustanawiają ani nie przyznają żadnych praw beneficjenta dla osób trzecich.

 • Nieegzekwowanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się z jego obowiązywania.

 • Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

 • Nie możesz przekazać nikomu swoich praw i obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu bez naszej zgody.

Kontakt

Snap Group Limited chętnie przyjmuje uwagi, pytania, problemy lub sugestie. Możesz się z nami skontaktować lub uzyskać wsparcie, wypełniając ten formularz internetowy.

Spółką odpowiedzialną za Usługi poza Stanami Zjednoczonymi jest Snap Group Limited. Spółka została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, z siedzibą przy 77 Shaftesbury Avenue, London W1D 5DU, Zjednoczone Królestwo. Numer wpisu do rejestru: 09763672. Nr płatnika VAT: GB 237218316.